Hoppa till innehållet


KURSPLAN

IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap 7,5 Högskolepoäng

IDE-Developers: Innovation, Development and Entrepreneurship
Grundnivå, M0027T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Produktinnovation
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Målet för kursen är att stötta studenter som vill och är intresserade av att utveckla en idé eller ett identifierat behov och våga gå vidare mot ett företagande. Utgångspunkten för mognadsnivån på idéerna är olika. Den spänner från att ha en känsla för ett problemområde där studenten stöttas i att finna möjligheter för helt nya idéer och produkter till en relativt väl formulerad och avgränsad produktidé där studenten stöttas i att parallellt också formulera sin affärsplan. Affärsmannaskap, i korthet, en förståelse för sin roll i projektet/företaget och en förståelse för hur idéerna kan utvecklas och säljas för att skapa mervärde för andra, är vägledande i kursen. Kursen spänner över ett brett område och studenten förväntas efter genomgången kurs ha utvecklat förmågan att ha förståelse för hur dessa områden hänger samman och bidrar i utvecklingsprocessen från affärsidé till ett koncept eller en färdig produkt. Studenten ska i en stödjande miljö få utveckla sin förmåga att se möjligheter och formulera en vision, ställa upp delmål och mål samt omsätta dessa i handling, dvs. utveckla sina strategiska, taktiska och operativa förmågor.

Studenten förväntas:
 • Vara medveten om gällande regler för immaterialrättsligt skydd samt värdera möjligheterna för immaterialrättsligt skydd,
 • ha förståelse för och kunna använda metoder och verktyg för entreprenörs och innovations process,
 • tillämpa den idéutvecklingsmodell som presenteras i kursen
 • kunna identifiera och nyttja externa resurser för att förverkliga teknisk innovation, entreprenörskap och nyföretagande,
 • kritiskt analysera och utvärdera potentialen i sina egna och andras idéer i förhållande till existerande företagskoncept,
 • presentera resultatet av sitt arbete både muntligt och skriftligt på ett tydligt och professionellt sätt

Kursinnehåll
Dina förmågor att driva utvecklingsprojekt får större och större betydelse i yrkeslivet, vare sig det är som egen företagare eller som anställd. De kompetenser som anses viktiga är, bland annat förmågan att knyta kontakter, styrkan att kunna lyssna, förstå och sammanföra olika perspektiv i grupper och skicklighet i att visualisera och kommunicera sitt budskap till olika människor. Det vill säga de sociala förmågorna är viktiga och behöver utvecklas parallellt med projektets slutresultat. För att kunna utveckla sådana sociala förmågor så att de bidrar till ett utvecklingsprojekt behövs ett praktiskt inlärningssätt, där handling och reflektion vävs samman. I den här kursen får du i en stödjande miljö möjligheten att våga ta steget och utveckla din potential för entreprenörskap baserat på arbetet med att gå från idé till nya produkter och innovationer.

Genomförande
I kursen varvas föreläsningar om teori med praktiska moment. Studenternas arbete sker i grupp och individuellt. Studenternas arbete redovisas i form av muntliga presentationer och skriftliga inlämnings- och reflektionsuppgifter. I de muntliga presentationerna läggs vikt på att öva sig i att kommunicera och marknadsföra sig och sitt projekt.

Studenterna stöttas i sin lärprocess genom aktiv coaching av ett lärarteam bestående av kompetenser från både Product Innovation (modern produktutveckling) och LTU Business. Ytterligare kompetenser identifieras efterhand som studenternas projekt utvecklas. Samarbete, engagemang, byggandet och delande av kunskap är viktiga ingredienser för att stödja studenternas projekt, därför också fokus för lärarteamet.

I kursen kommer gästföreläsare från både industrin och aktörer från det lokala innovationssystemet att medverka

Examination
Studenten ansvarar för att synliggöra sitt agerande för handledare och examinator genom att:
 • delta aktivt i projektövergripande aktiviteter (seminarier och workshops),
 • delta aktivt i projektgemensamma aktiviteter,
 • redovisa en loggbok över hur processen framskrider,
 • redovisa individuell reflektion över projektövergripande och projektgemensamma aktiviteter i loggbok.
 • presentera resultatet av sitt arbete både muntligt och skriftligt på ett tydligt och professionellt sätt

För betyget godkänd krävs det att studentens agerande motsvarar eller överskrider dennes tillägnade utbildningsnivå i övrigt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
Kursen sker i tätt samarbete mellan forskningsämnena Funktionella produkter, Entreprenörskap & Innovation och Centek.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0027T motsvarar kursen M0005T.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2012). Business model generation: en handbok för visionärer, banbrytare och utmanare. Lund: Studentlitteratur.
Kompletterande material delas ut i samband med respektive kurstillfälle.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter7.5TG U G VG

Kursplanen fastställd
Kursplanen är upprättad av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 081212 att gälla från h09

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-11-03