Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära inriktning radiologi 7,5 Högskolepoäng

Medical Science: Patophysiology in position to Radiology
Grundnivå, M0028H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter dessutom följande genomgångna kurser: M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning (ersätter M0052H) M0066H Radiografi- omvårdnadstekniker med inriktning radiografi (ersätter O0051H) M0067H Radiografi- omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi (ersätter O0050H) M0029H Medicinsk vetenskap Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi O0047H Omvårdnad: Hälsa M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter O0055H Omvårdnadens grunder


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.



Mål/Förväntat studieresultat

Målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha en djupare kunskap om  olika sjukdomar som är vanligt förekommande på en röntgenavdelning som därmed har betydelse för röntgensjuksköterskans yrkesutövning. För att studenten ska få ett helhetsperspektiv om varje sjukdom ska studenten efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva etiologi, patofysiologi, diagnostik, omhändertagande, behandling och prognos vid de vanligast förekommande internmedicinska och kirurgiska sjukdomstillstånden som röntgensjuksköterskan möter i sin yrkesutövning
 • Förklara, tolka och värdera de vanliga medicinska och kirurgiska sjukdomar som en röntgensjuksköterska ofta kommer i kontakt med
 • Värdera allvarlighetsgraden , dvs. hur akut eller kroniskt ett tillstånd är, med ledning av vanligt förekommande symtom såsom buksmärta, bröstsmärta, neurologiska och psykiatriska symtom, andningspåverkan och allmänpåverkan
 • Diskutera olika alternativa diagnoser , differentialdiagnoser, hos en patient med en viss symtombild
 • Känna igen olika livshotande tillstånd som kan drabba patienten och vidta åtgärder inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde

Kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att studenten ska lära sig om vanligt förekommande sjukdomar på en röntgenavdelning. Studenten ska även lära sig att känna igen olika livshotande tillstånd som kan drabba patienten och vidta åtgärder utifrån en röntgensjuksköterskans an svarsområde .

Sjukdomsområde som ingår i kursen är:

 • Hjärtsjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Neurologiska och psykiatriska sjukdomar
 • Akuta och kroniska buksjukdomar samt njursjukdomar
 • Kärlsjukdomar
 • Skelettsjukdomar
 • Endokrinologiska sjukdomar
 • Blod- eller lymfsystemets sjukdomar
 • Onkologi

Genomförande

Under kursen arbetar studenterna med att utveckla sina teoretiska kunskaper om sjukdomar som är vanligt förekommande på en röntgenavdelning. I kursen erbjuds föreläsningar som introducerar och förklarar delar av innehållet i kursen och ligger till grund för studenternas litteraturstudier. Simuleringar tränar studenternas förmåga att möta patienter, värdera symptom och vidta de åtgärder som krävs utifrån allvarlighetsgraden i patientens tillstånd.


Examination

Kursen examineras genom godkänd/väl godkänd digital hemtentamen i onkologi, hematologi och nefrologi. Övriga delar av kursen examineras i en godkänd/väl godkänd skriftlig tentamen. För godkänt på kursen krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid seminarium där vanligt förekommande sjukdomar och deras differentialdiagnoser diskuteras. Alternativa examinationsformer kan förekomma.



Övrigt

Kursen ges på grundnivå
Genomgången kurs innebär att studenten deltagit i kursens examinationer. Frånvaro vid obligatoriska moment skall återtas efter diskussion med ansvarig lärare. Kursen är grundutbildning i sjukdomslära och utgör bas för vidare studier i radiologi.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HMV026

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1
Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.) (2012). Kirurgiska sjukdomar. (2., [rev. och uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Skriftlig tentamen6.5U G VG
0006Seminarium0.5U G#
0007Digital tentamen0.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15