KURSPLAN

Internationell marknadsföring och export 15 Högskolepoäng

International marketing and export management
Grundnivå, M0028N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt förkunskaper motsvarande kurser i grundläggande marknadsföring (t ex M0015N) och internationell affärsmiljö (t ex M0022N).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla förmåga att kritiskt granska och använda teorier och kunskap inom internationell marknadsföring, tillämpa internationella marknadsföringsteorier i en strategisk marknadsplan, samt utveckla ett förslag till uppsats inom området internationell affärsverksamhet/marknadsföring.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
 • Förklara, förstå och använda centrala begrepp och teorier inom området internationell marknadsföring och export managemen

 • Utveckla en strategisk marknadsplan med fokus på internationella marknadsföringsmål

 • Samarbeta som medlem i ett team med utveckling av idéer

 • Presentera och diskutera strategiska beslut avseende internationell marknadsföring

 • Skriftligt och muntligt kommunicera idéer, information och beslut inom området internationell marknadsföring

Utveckla ett ”Research Proposal” inom området internationell affärsverksamhet/ marknadsföring genom att:
 
 • Hitta och använda relevant vetenskaplig litteratur inom området internationell affärsverksamhet/marknadsföring

 • Formulera ett forskningsproblem baserat på vetenskaplig litteratur inom området internationell affärsverksamhet/marknadsföring

 • Utveckla en teoretisk/konceptuell referensram baserad på den genomförda litteratursökningen

 • Beskriva och förklara potentiella, lämpliga metodval för att studera ett forskningsproblem inom internationell affärsverksamhet/marknadsföring

Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två delar, ”Del A” som handlar mer om praktiska tillämpningar av teori inom internationell marknadsföring, och ”Del B” som fokuserar på teoretiska tillämpningar.

DEL A: Praktisk tillämpning av internationell marknadsföringsteori
 
 • Koppling till tidigare kurser, som internationell affärsmiljö, med genomgång av betydelsen och innebörden av globaliseringen på 2000-talet

 • Genomgång av de omgivningsfaktorer som organisationer möter när de utvecklar sina marknadsföringsstrategier

 • Genomgång av olika sätt som organisationer använder för att komma in på internationella marknader

 • Vidareutveckling av kunskaper från grundkursen i marknadsföring, med fokus på  anpassning av marknadsmixen på internationella marknader

 • Primärt fokus på att utveckla internationella marknadsföringsstrategier, inklusive men inte begränsat till varumärke, marknadskommunikation, prissättning och värdekedja

 • Utveckling av samarbetsförmåga och ledarskaps-/ledningskompetens

 • Utveckling av specifika kommunikationsfärdigheter inklusive skriftlig och muntlig kommunikation

DEL B: Uppsatsförberedande
 
 • Genomgång av hur man hittar, söker i och använder vetenskapliga databaser

 • Genomgång av vad som kännetecknar konceptuella och empiriska vetenskapliga artiklar

 • Utveckling av ett forskningsproblem för en eventuell uppsats inom internationell affärsverksamhet/marknadsföring

 • Förberedelse för framtida examensarbete genom att studenterna samarbetar i par med att utveckla ett “Research proposal” som inkluderar ett utkast till uppsatsens kapitel 1, skiss på litteraturöversikt, samt preliminära idéer till metodval.

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, seminarier, handledning, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Examination
Del A, som handlar om praktiska tillämpningar av internationell marknadsföringsstrategi  examineras genom flera obligatoriska individuella uppgifter, gruppuppgifter och skriftliga prov.

I dessa uppgifter och prov examineras förmågorna att:
 
 • Förklara, förstå och använda centrala begrepp och teorier inom området internationell marknadsföring och export management

 • Utveckla en strategisk marknadsplan med fokus på internationella marknadsföringsmål

 • Samarbeta som medlem i ett team med utveckling av idéer

 • Presentera och diskutera strategiska beslut avseende internationell marknadsföring

 • Skriftligt och muntligt kommunicera idéer, information och beslut inom området internationell marknadsföring och export management

Del B, Uppsatsförberedande, examineras genom obligatoriska uppgifter.
I gruppuppgifter examineras förmågan att:

 
Utveckla ett ”Research Proposal” inom området internationell marknadsföring och export management genom att:
 
 • Hitta och använda relevant vetenskaplig litteratur inom området internationell affärsverksamhet/marknadsföring

 • Formulera ett forskningsproblem baserat på vetenskaplig litteratur inom området internationell affärsverksamhet/marknadsföring

 • Utveckla en teoretisk/konceptuell referensram baserad på den genomförda litteratursökningen

 • Beskriva och förklara potentiella, lämpliga metodval för att studera ett forskningsproblem inom internationell affärsverksamhet/marknadsföring

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti. Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med M0006N, M0014N, M0020N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Tim Foster

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Keegan, W & Green, M (2016) Global Marketing: Global Edition, 9/E. Pearson Higher Education. ISBN 10: 1292150769
ISBN 13: 9781292150765
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatoriska prov och uppgifter15.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.