KURSPLAN

Projektkurs B, Energieffektivisering av mekaniska system 7,5 Högskolepoäng

Project B - Energy optimization of mechanical system
Grundnivå, M0029T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Höst 2016 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Elisabet Kassfeldt 2011-06-20

Reviderad
av Mats Näsström 2016-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom fysik, matematik och termodynamik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursdeltagaren skall genomföra integrerat produktutvecklingsprojekt inom energieffektivisering av mekaniska konstruktioner. Efter att kursen genomförts med godkänt resultat ska studenten:

Kunskap och förståelse

  • Visa sådan kunskap och förmåga som krävsför att delta i olika delar av ett utvecklingsprojekt; Idé, konstruktion och idrifttagning.

Färdigheter och förmåga

    Visa förmåga att:

  • planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar i projektform
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga
  • göra enkla dimensioneringsberäkningar
  • planera och genomföra optimering av maskinkomponenter med avseende på energimässiga aspekter
  • utnyttja erhållna kunskaper för att uppnå praktiska resultat.
  • i nationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra sina slutsatser i form av tekniska rapporter av hög kvalitet och muntliga presentationer, samt att kunna sälja sina idéer och resultat till chefer, kolleger m.fl.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  •  Visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.

Kursinnehåll

Kursdeltagarna arbetar i grupper med energieffektivisering av en befintlig produkt. Arbetet omfattar samtliga stadier från idéskiss till färdig energioptimerad produkt. Arbetet redovisas i en teknisk rapport.


Genomförande

Undervisningen består av projektarbete. Enstaka lektioner och föreläsningar kan förekomma. Optimeringsarbetet genomförs först teoretiskt och utprovas sedan genom modifiering av befintlig produkt och mätningar på färdigoptimerad produkt.


Examination
För godkänt betyg krävs godkänd teknisk rapport och godkänd konstruktionsuppgift som skrivs och tillverkas i grupp. Dessutom krävs närvaro vid två projektpresentationer i kursen samt en inlämnad enskild inlämningsuppgift.

 


Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med T0015T Projektkurs B.

Examinator
Mikael Risberg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurskompendium

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Konstruktionsuppgift6.0G U 3 4 5
0003Projektpresentation1.0U G#
0004Inlämningsuppgift0.5U G#