Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Maskinkomponenter - introduktion och analys 7,5 högskolepoäng

Mechanical components - introduction and analysis
Grundnivå, M0030T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kurser i matematik och fysik exempelvis M0038M Matematik 1 - Differentialkalkyl, M0043M Matematik 2 samt F0004T Fysik 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

  • Förstå användningsområdet för och funktionen hos olika maskinkomponenter.
  • Förstå vilken bakgrund och vilka antaganden vanligen använda dimensioneringsmetoder för maskinkomponenter vilar på.
  • Förstå hur olika maskinelement samverkar och påverkar varandra


2. Färdighet och förmåga

  • Kunna använda vanligen förekommande dimensioneringsmetoder för olika maskinkomponenter.
  • Kunna välja ut komponenter för olika tillämpningar.
  • Kunna fastställa verkande laster och geometrier och använda dessa som designkriterium.
  • Ha utvecklat din förmåga till lagarbete och att samverkan i grupp.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna uppskatta relevansen av resultat framtagna mha dimensioneringsmetoder
  • Kunna bedöma maskinkomponenters design ur ett dimensioneringsperspektiv

Kursinnehåll

I kursen beskrivs hur olika maskinkomponenter används och vilken funktion de har i de systemen. Exempel på komponenter som behandlas är bromsar, kopplingar, kuggväxlar, skruvar, fjädrar etc. Kursen handlar i huvudsak om hur du analyserar maskinkomponenter med hjälp av olika verktyg och kunskaper från mekanik, fysik och matematik är viktiga hjälpmedel i analysen.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Som student erbjuds du deltagande vid föreläsningar där viktiga moment i kursen lyfts fram och förklaras. Lektioner i form av teorigenomgång samt räkneövningar ingår också i kursen och där har du tillgång till lärare för rådfrågning. Laborationerna ger dig möjlighet att själv se och lära dig hur komponenterna ser ut och fungerar. Inlämningsuppgifterna är omfattande och berör det mesta som tas upp i kursen. Laborationerna och hemuppgifterna är grupparbeten och examineras i olika former som avser att träna rapportskrivning.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Obligatoriska inlämningsuppgifter och laborationer ingår och dessa granskas och bedöms under kursens gång. För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkänt på inlämningsuppgifter och godkända laborationsrapporter inklusive godkänt på opponeringsmoment, samt godkänt tentamen. Deltagande i laborationer och vid kursintroduktionen under den första föreläsningen är obligatoriskt.


Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M0012T Maskinkomponenter.

Examinator
Andreas Almqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad litteratur:
Maskinelement 978-91-47-11483-2, Karl-Olof Olsson. Utgivningsår: 2015, Upplaga: 2

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationerU G#2.00ObligatoriskV12
0003InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskV12
0004Online tentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för teknivkvetenskap och matematik 2011-12-15

Reviderad
av Niklas Lehto, Huvudansvarig utbildningsledare 2021-06-16