KURSPLAN

Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat 15 Högskolepoäng

Degree project in business administration, specialisation international business, Bachelor
Grundnivå, M0031N
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-01-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, obligatoriska kurserna i årskurs 1 och 2. Följande kurser ska däri ingå och vara helt avklarade med minst godkänt resultat: Marknadsföring, grundkurs (M0015N), Internationell affärsmiljö (M0022N), Vetenskaplig metod (G0006N) samt Vetenskapsteori och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N) eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en verksamhet som företagsekonom inom området internationell affärsverksamhet. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet internationell affärsverksamhet
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Särskilja på / behandla olika teoribildningar inom ämnet på en godtagbar nivå
 • Utföra ett motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Den totala arbetsinsatsen skall motsvara 10 veckors heltidsarbete per student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom internationell affärsverksamhet med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Kursen inleds med att studenten författar en kortare uppsatspromemoria (PM) där uppsatsens problemställning och syfte diskuteras. Detta PM ska sedan vidareutvecklas i en planeringsrapport. Både det första PM:et och planeringsrapporten diskuteras vid särskilt anordnade sammankomster. Var student ska sedan individuellt eller tillsammans med en annan student skriva en uppsats och där tillämpa relevanta vetenskapliga metoder. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Logiskt och med användande av referenser motivera den valda problemställning
 • Utifrån den valda problemställning söka, presentera och utföra motiverade val av teoretisk bas för den egna studien
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
 • Muntligt kommunicera resultat såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 • Försvara sina resultat
Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och kommunicera den utförda granskningen såväl muntligt som skriftligt.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Arbetet ska skrivas på engelska.
Handledare utses av utbildningsledare i samråd med examinator.

Examinator
Maria Ek-Styvén

Övergångsbestämmelser
Kursen M0031N motsvarar kursen M0021N

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Varierar beroende på arbetets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0TG U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0TG U G#
0003Muntlig presentation0.0TG U G#
0004Godkänd rapport15.0TG U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »