KURSPLAN

FEM för tillämpad modellering och simulering 7,5 Högskolepoäng

FEM for applied modelling and simulation
Grundnivå, M0031T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-06-10

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorstödd maskinkonstruktion
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet, grundläggande hållfasthetslära t ex M0011Tsamt grundläggande kunskaper inom mekanik/dynamik t ex F0004T, F0005T och F0006T eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Indelat i 3 kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:


1. Kunskap och förståelse
 • Förståelse av grundläggande FEM teori.
 • Förstå hur simuleringar med hjälp av finita elementmetoden (FEM) kan tillämpas för att prediktera produkters beteende vid produktutveckling.
 • Ha en övergripande förståelse för hur FEM kan användas i virtuell produktutveckling

2. Färdighet och förmåga
 • Kunna använda FEM vid simulering av linjära statiska och dynamiska problem.
 • Metodiskt kunna analysera och lösa beräkningsproblem mha finit element metod..
 • Kunna på ett ingenjörsmässigt idealisera problem för att sedan analyseras mha finit element metod

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Kritiskt kunna bedöma resultat från analyser med finit element metod.
 • Ha givits möjlighet till utveckla förmågan till lagarbete och samverkan i grupp.
 • Kunna uppskatta relevansen av resultat framtagna mha finit element metod.

Dessa färdigheter, förmågor och förhållningsätt tränas genom övningsuppgifter, inlämningsuppgifter och datorövningar.

Kursinnehåll
Kursen behandlar hur du på ett systematiskt sätt analyserar mekaniska problem med hjälp av finit element metod. Kunskaper från mekanik, fysik och matematik är viktiga hjälpmedel i analysen, liksom grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och maskinelement. I kursen behandlas grundläggande finit element teori såsom:
 • matrisformulerad analys av stång och rambärverk.
 • grundantaganden för finita elementmetoden.
 • elementformulering
 • isoparametrisk formulering

Genomförande
Som student erbjuds du deltagande vid föreläsningar där viktiga moment i kursen lyfts fram och förklaras. Lektioner i form av viss teorigenomgång samt räkneövningar kompletterar föreläsningsmomenten. Datorövningarna ger dig möjlighet att själv med hjälp av finit elementmetod modellera och simulera problem som en ingenjör kan ställas inför.

Examination
Obligatoriska datorövningar ingår och dessa granskas och bedöms under kursens gång. För att erhålla slutbetyg i kursen krävs godkända datorövningar och godkänt på skriftlig tentamen.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med M0025T.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar M0025T.

Examinator
Mats Näsström

Övergångsbestämmelser
Kursen M0031T motsvarar kursen M0025T

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
A first course in the finite element method, (5th Edition)
Författare: Daryl L. Logan
ISBN-13: 978-0-495-66827-5
ISBN-10: 0-495-66827-3

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0TG G U 3 4 5
0002Datorövningar1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.