Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mekanik och hållfasthetslära 7,5 högskolepoäng

Mechanics and strength of materials
Grundnivå, M0032T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Hållfasthetslära
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kurser i matematik och fysik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för hållfasthetslärans grundläggande begrepp
 • härleda och redogöra för spänningar, töjningar och deformationer i fasta kroppar

Färdighet och förmåga

 • bestämma uppträdande krafter, moment, spänningar och deformationer i vanligt förekommande konstruktionselement
 • tillämpa grundläggande dimensioneringsmetoder
 • analysera komponenter och mekaniska konstruktioner ur ett hållfasthetsmässigt perspektiv genom att metodiskt angripa och lösa beräkningsproblem

Värdering och förhållningssätt

 • kritiskt värdera metoder och resultat ur ett ingenjörsmässigt perspektiv och inse deras begränsningar
 • reflektera över och värdera sin egen insats vid laborationsarbete

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande principer inom hållfasthetsläran för hur deformerbara kroppar reagerar på mekanisk belastning. Detta innefattar analys av yttre krafter och deras verkan på strukturer och komponenter samt analys av uppkommande påkänningar och deformationer.

I kursen ingår följande moment:

 • Definitioner och grundläggande begrepp
 • Enkla homogena tillstånd
 • Vridning av cirkulära sektioner
 • Balkböjning
 • Instabilitet
 • Fleraxlig spännings- och töjningsanalys

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, frivilliga duggor samt laboration. På föreläsningarna ges teoretisk bakgrund, motiveringar, förklaringar samt exempel på tillämpningar av aktuellt kursavsnitt. På handledning ges hjälp med eget arbete. Laborationen ägnas åt att praktiskt belysa valda avsnitt inom kursen. Laborationen görs i grupper om tre studenter med förberedande uppgift och slutrapport.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen avslutas med skriftlig tentamen och differentierade betyg ges. För att erhålla slutbetyg enligt skalan 3, 4, 5 krävs, förutom godkänd tentamen, även godkänd laborationsrapport. Goda resultat på de frivilliga duggorna kan påverka slutbetyget. Kursen har obligatorisk närvaro vid laborationstillfället.

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med M0011T.

Examinator
Jörgen Kajberg

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundh H.: Grundläggande hållfasthetslära. KTH
Exempelsamling i hållfasthetslära. KTH
Formelsamling i hållfasthetslära. KTH
Lab PM (delas ut under kursens gång)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH15
0002RapporterU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2015-02-12

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17