Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot sjukgymnastik 1 7,5 Högskolepoäng

Medical Science Pathophysiology I in position to physiotherapy
Grundnivå, M0035H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom Anatomi och fysiologi (M0024H, M0025H).


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling, komplikationer och prognos vid vanligt förekommande internmedicinska, kirurgiska samt ortopediska sjukdomar. 
 • beskriva ålderns  och genus’  betydelse för sjuklighet och behandling
 • sätta sina kunskaper utifrån ett större samhälleligt och ett medicinskt folkhälsoperspektiv för att kunna medverka i ett hälso-befrämjande arbete. 
 • genomföra och tillämpa grundläggande hjärt- lungräddning och att använda en halvautomatisk hjärtstartare.
 • värdera sin kunskap och sitt behov av kunskapsutveckling inom respektive områden 

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna arbeta som sjukgymnast.Kursinnehåll
 • Allmän kirurgi
 • Endokrinologi
 • Farmakologisk smärtbehandling
 • Gynekologi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hjärt- lungräddning
 • Internmedicinska sjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Reumatiska sjukdomar


Genomförande

Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds material och diskussionsforum via LTU:s LMS-system Fronter.

Seminarier och laborationer är obligatoriska


Examination

Målen examineras enligt nedanstående provuppsättning. Vid  examinationerna efterfrågas kunskaper som är relevanta till det framtida yrket. Vid seminarierna ska studenten visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om sjukdomar i verklighetsrelaterade vårdsituationer.

Alternativa examensformer kan förekommaÖvrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0007H

Examinator
Helena Nord-Ljungquist

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ortopedi. (2004 eller senare). Stockholm: Karolinska institutet, Centrum för kirurgisk vetenskap, Enheten för ortopedi. Eller annan likvärdig litteratur.
Runnquist, K., Cederlund, R. & Sollerman, C. (1992 eller senare). Handens rehabilitering. Vol. 2, Skador, sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. Eller annan likvärdig litteratur.
HLR-rådet: MiniAnne. En andra chans. Intensivträning i HLR, kan beställas via http://www.hlr.nu/
Artiklar och rapporter tillkommer.


* Litteratur som används i flera kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Seminarium i hjärt och kärlsjukdomar, endokrinologi1.5U G#
0010Praktisk examination i HLR0.5U G#
0011Skriftlig tentamen Ortopedi och Handkirurgi2.5U G VG
0012Seminarium i Lungmedicin1.0U G#
0013Seminarium i Reumatologi1.0U G#
0014Skriftlig tentamen i medicinska och kirurgiska sjukdomar1.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-12