KURSPLAN

Matematik C - uppsats 15 Högskolepoäng

Mathematics C - Thesis
Grundnivå, M0035M
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Vår 2010 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av institutionen för matematik att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
6 U G VG 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.
Rekommenderade förkunskaper M0037M.
För C-uppsatsdelen gäller att M0037M eller motsvarande skall vara godkänd innan arbetet med uppsatsen får påbörjas.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen avser
att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i några centrala matematiska teorier och begrepp samt övning i självständigt arbete inom matematiken,
att ge en grund för vidare studier, både i form av kurser och på egen hand, i matematik och i ämnen där kunskaper i matematik används,
att ge fördjupade insikter i sådan matematik som krävs för att självständigt tillämpa matematisk metodik,
att ge sådana fördjupade kunskaper som gagnar undervisning i matematik i gymnasieskolan.

Kursinnehåll
C-uppsats 10 poäng
Något område väljs för fördjupningsstudier och särskilda examensarbeten. Exempelvis kan man välja bland några av följande områden:
Linjär algebra. Mekaniska system. Variationskalkyl. Stokastiska processer, ergodteori och informationsteori.
Matematikens historia. Matematikdidaktik

Genomförande
Undervisningen består av handledning.

Examination
Skriftlig rapport.
Uppsatsen presenteras vid ett seminarium samt bedöms av examinatorer.

Examinator
Thomas Gunnarsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0035M motsvarar kursen MAM616

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Individuellt.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Uppsats15.06 U G VG 3 4 5