KURSPLAN

Matematik A 30 Högskolepoäng

Mathematics A
Grundnivå, M0036M
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Höst 2013 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för matematik 2007-09-03

Reviderad
av Mats Näsström 2012-03-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall man ha
-fördjupad kunskap och förtrogenhet med centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer
-kunskaper som gör matematiken till ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi.
Kursen kan också med fördel ses som en del av en lärarutbildning.

Kursinnehåll
Matematik A är ett kurspaket bestående av 4 separata delkurser:
I) Algebra och geometri M0008M logik, heltalen, diofantiska ekvationer, kombinatorik, Euklidisk geometri m.m.
II) Differentialkalkyl M0029M (gränsvärde, derivator, kontinuitet, extremvärden, Taylors formel m.m.)
III) Diskret matematik M0009M (kombinatorik, mängdlära, funktioner och relationer, modulär aritmetik med tillämpningar inom kryptering, grafer, Booleska algebror, ändliga automater, prefixkoder och felkorrigerande koder m.m.)
IV) Linjär algebra och integralkalkyl M0030M (integraler med definition och beräknings metoder och tillämpningar, vektorer, matriser determinanter, linjära ekvationssystem m.m.)

Genomförande
Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Examination
Tentamina, laborationer.

Examinator
Mikael Stenlund

Övergångsbestämmelser
Kursen M0036M motsvarar kursen MAM622

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wretblad Anders: Algebra och geometri, Gleerups, senaste upplagan
Adams Robert A: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, senaste upplagan.
Dunkels m fl: Särtryck ur Derivator, integraler och sånt... Kapitel 1,9 och 10. Studentlitteratur, senaste upplagan.
R.P. Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics. Addison-Wesley, senaste upplagan.
Lay D: Linear algebra and its applications. Addison-Wesley, senaste upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen - Algebra och geomteri7.5U G VG
0002Tentamen - Differentialkalkyl7.5U G VG
0003Tentamen - Diskret matematik7.5U G VG
0004Tentamen - Linjär algebra och integralkalkyl6.9U G VG
0005Datorlaboration0.6U G#