KURSPLAN

Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära med inriktning mot arbetsterapi 2 7,5 högskolepoäng

Medical Science Pathophysiology II in position to occupational therapy
Grundnivå, M0038H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-10-30

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande anatomi och fysiologi (M0031H).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling, komplikationer och prognos i vanligt förekommande neurologiska, psykiatriska, geriatriska samt barnneurologiska tillstånd
 • redogöra för hjärnans strukturer, hjärnfunktioner, perception samt minnesfunktioner
 • beskriva ålderns och genus´betydelse för sjuklighet och behandling
 • sätta sina kunskaper utifrån ett större samhälleligt och ett medicinskt folkhälsoperspektiv för att kunna medverka i ett hälso-befrämjande arbete
 • tillämpa basala hygienrutiner i sin yrkesutövning
 • värdera sin kunskap och sitt behov av kunskapsutveckling inom respektive områden

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna arbeta som arbetsterapeut.


Kursinnehåll
 • Neurologi 
 • Neuropsykologi 
 • Psykiatri 
 • Geriatrik 
 • Barnneurologi 
 • Vårdhygien

Genomförande
Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenten föreläsningar och resurstider via distansöverbryggande teknik via LTU:s LMS-system Canvas. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen.

Seminarier och laborationer är obligatoriska.


Examination
Målen examineras enligt nedanstående provuppsättning. Vid examinationerna efterfrågas kunskaper som är relevanta till det framtida yrket. Vid seminarierna ska studenten visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om sjukdomar i verklighetsrelaterade vårdsituationer. Alternativa examensformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0004H

Examinator
Katarina Leijon-Sundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Dehlin, O. & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lagerkvist, B. & Lindgren, C. (red.) (2012). Barn med funktionsnedsättning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nyman, H. & Bartfai, A. (red.) (2014). Klinisk neuropsykologi. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

www.vardhandboken.se

Artiklar och rapporter tillkommer.
* Litteraturen har använts i tidigare kurs

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen NeurologiU G VG *2.00ObligatoriskH08
0006Laboration i vårdhygienU G#0.50ObligatoriskH08
0013Seminarium GeriatrikU G#1.00ObligatoriskH10
0015Seminarium i PsykiatriU G#1.50ObligatoriskH12
0016Skriftlig tentamen NeuropsykologiU G VG *1.50ObligatoriskH14
0017Skriftlig tentamen BarnneurologiU G VG *1.00ObligatoriskH14