Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Med.vetenskap: Allm.farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning 7,5 Högskolepoäng

Medical Science, basic pharmacology, physiology and pharmaceutical calculaltion
Grundnivå, M0039H
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande anatomi och fysiologi (M0048H).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • beskriva och förklara sinnesorganens, utsöndringsorganens samt reproduktionsorganens uppbyggnad och fysiologiska funktioner
  • beskriva och redogöra för grundläggande smärtfysiologi
  • förklara och redogöra för kroppens vätske/elektrolytbalans samt syra-basstatus
  • på ett korrekt sätt mäta, bedöma och värdera puls/blodtryck samt förstå dess felkällor
  • förklara innebörden av de författningar som styr läkemedelshanteringen i hälso- och sjukvård och kunna tillämpa dessa både teoretiskt och praktiskt
  • genomföra läkemedelsräkning på ett för patienten säkert sätt
  • förklara och förstå allmänna farmakologiska principer
Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna ge en trygg och patientsäker omvårdnad i er kommande profession som sjuksköterskor.

Kursinnehåll
Allmän farmakologi
Vätske- syra- bas balans
Njurarnas och urinvägarnas anatomi och fysiologi 
Smärtfysiologi
Sinnesorganens anatomi och fysiologi
Reproduktionsorganens anatomi och fysiologi
Läkemedelsräkning
Läkemedelshantering
Fältstudie i läkemedelshantering
Puls- och bltrlab. 

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot sjuksköterskeprofessionen.
 

Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Fältstudier, seminarier och laborationer utgör obligatoriska moment. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen.

Examination
Kursen examineras i form av skriftlig och muntlig tentamen. Seminarium, skriftlig rapport samt hemtentamen.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. 
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
From H10 har momentet Rörelseapparaten flyttats till kursen M0048H.
Momentet  Puls- och bltr har from V11 flyttats från M0048H till M0039H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Henriksson, O. & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans. (4e uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Lindskog, B.I. (2014). Medicinsk terminologi. (6e uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lindh, M. & Sahlqvist, L. (2012). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.
Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2a uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Norrbrink, C. (2014). Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur.
* Raadu, G. (ed.) (latest edition). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2a uppl) Stockholm: Liber.
* Vigué-Martin J. (2006 eller senare) Atlas över människokroppen. Stockholm: Liber AB


* Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Skriftlig tentamen i smärtfysiologi0.5U G VG
0010Hemtentamen sinnes- o reproduktionsorg. anatomi o fysiologi1.0U G VG
0012Skriftlig tentamen i allmän farmakologi1.5U G VG
0013Skriftlig tentamen i läkemedelsräkning0.5U G#
0015Skriftlig tentamen Njurfysiologi0.6U G VG
0016Skriftlig tentamen Vätske - PH balans0.9U G VG
0019Obligatorisk uppgift läkemedelshantering1.5U G#
0020Laboration Blodtryck och Puls1.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-12-17

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-06-22