KURSPLAN

Matematik III - Differentialekvationer, komplexa tal och transformteori 7,5 Högskolepoäng

Mathematics III - Differential equations and transforms
Grundnivå, M0039M
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Lars Bergström 2010-02-19

Reviderad
av Mats Näsström 2017-11-01

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra, eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande

    • ha ytterligare fördjupat sina kunskaper och färdigheter i de centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör
    • ha kunskaper i räkning med komplexa tal, första och andra ordningens ordinära differentialekvationer samt transformteori
    • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
    • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet
    • ha fördjupat sina kunskaper i handhavandet av moderna datorstödda beräknings- och algebrasystem

Kursinnehåll

Komplexa tal.
Differentialekvationer. Ordinära differentialekvationer, system av differentialekvationer. Tillämpningar.
Generaliserade integraler. Serier och transformer.
Datorhjälpmedel


Genomförande

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Andra undervisningsformer kan förekomma.


Examination

För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell skriftlig tentamen.
Kursen ges med differentierade betyg.
Obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
M0039M kan inte ingå i examen tillsammans med M0031M eller annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med M0039M.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forsling/Neymark: Matematisk analys - En variabel, upplaga 2. Liber AB.
(används även i M0038M samt M0043M)
Lennerstad/Jogréus: Serier och transformer, upplaga 3, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-08996-6.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.9TG G U 3 4 5
0002Datorlaboration0.6TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.