KURSPLAN

Överbryggningskurs i matematik 3 Högskolepoäng

Bridging Course in Mathematics
Grundnivå, M0042M
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat färdigheter som underlättar och utgör en bas för de fortsatta studierna i baskursen i matematik under årskurs 1. Gapet mellan gymnasiematematiken och den första matematikkursen på universitetsnivå ska ha eliminerats. Speciellt ska den studerande ha goda färdigheter inom områdena grundläggande algebra, trigonometri, logaritmlagar, deriveringsregler, elementära funktioner och dess grafer. Detta innebär att den kunskap och färdighet som uppnåtts inom nämnda områden ska vara tillräcklig för att räknefärdighetsmässigt kunna hantera de matematiska uttryck som ständigt uppkommer i matematikkurser. Förutom kunskapsöverbryggningsmålet är ett övergripande mål och förväntat resultat att den studerande lägger grunden för en lärandemiljö som stimulerar ett aktivt förhållningssätt till matematikstudier samt att erhålla insikt i hur matematik tillämpas inom den studerandes programområde.

Kursinnehåll
I kursen utvidgar och fördjupar man sig i centrala moment inom grundläggande matematik. Stor vikt läggs på att öva upp förståelse och grundläggande räknefärdigheten inom

-bråkräkning, potenser, rötter, logaritmer
-förstagrads- och andragradsekvationer, rotekvationer, polynom
-funktioner och dess grafer
-derivata och deriveringsregler
-vinklar och cirklar, trigonometriska samband

Kursen innehåller också en introduktion till hur man studerar matematik och förhåller sig till matematikstudier. Följande betonas:

-Diskutera matematik.
-Våga prova att lösa ett problem.
-Lära sig att reflektera.
-Att se mönster och generaliseringar.

Genomförande
Genomförandet grundar sig på följande inlärningsaktiviteter och arbetssätt:
Klassrumsundervisning och handledning där vissa centrala moment introduceras och exemplifieras. Övningsräkning på problem från kurslitteratur och utdelat material. Under kursens gång stimuleras de studerande till ett aktivt lärande där studenten tar egna initiativ för att inhämta den kunskap som krävs för att lösa uppgifter i kursen. Detta innefattar egen informationsinhämtning och diskussion med andra kursdeltagare och läraren. I den interaktiva inlärningsprocessen utgår man i möjligaste mån från det studenten kan sedan tidigare och bygger vidare på detta.

Examination
Skriftligt prov.

Examinator
Lars-Erik Persson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Robert A. Adams: Calculus, 6th edition.

A. Dunkels, B. Klefsjö, I. Nilsson, R. Näslund: Mot bättre vetande i matematik,
3e upplagan.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftligt prov3.0U G#