KURSPLAN

Mediedesign 3 - metod och fördjupning 30 Högskolepoäng

Media Design 3
Grundnivå, M0043F
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Höst 2016 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2011-02-04

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare KKL 2015-02-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grafisk design 2:A (M0014F) eller Interaktionsdesign 2:A (M0042F)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att skapa förståelse för hur konstnärliga frågeställningar och metoder kan utforskas och stärkas genom att kombinera ett konstnärligt och vetenskapligt förhållningssätt.
I kursmålen ingår utforskande om hur designern kan medvetandegöra och reflektera sina egna och andras metoder samt att kunna förtydliga metod och process genom s k akademiskt skrivande.

Kursen förbereder studenten för det konstnärliga examensarbetet i mediedesign samt för konstnärligt utvecklingsarbete i en framtida designbransch.
 
Efter kursen kan studenten:
• jämföra teorier och metoder inom det egna ämnesområdet inför framtida problemlösning samt muntligt och skriftligt argumentera för urvalet
• jämföra teorier och metoder inom närliggande ämnen och relatera dessa till det egna ämnet för att förstärka det egna resultatet och den egna reflektionen
• självständigt identifiera designproblem och hitta teorier och passande metoder vid utforskande av designprocesser
• fördjupa sin kunskap inom mediedesignområdet för att uppnå förtrogenhet ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel
• skriftligt, muntligt och visuellt/audiellt redogöra för och presentera sin fördjupade förståelse genom berättande med texter, stillbilder och rörliga bilder
• genom text och bild reflektera frågeställningar kopplat till mediedesignbranschen
• formulera, reflektera och förhålla sig till olika yrkesroller och till designbranschens roll i samhället
• reflektera de egna kunskaperna och förhållningssättet kopplat till ett yrkesliv i en framtida designbransch


Kursinnehåll

Metod: Seminarier, 7,5 hp och Metod: teoretisk inlämningsuppgift 7,5 hp:
• Konstnärliga och vetenskapliga metoder i urval
• Akademiskt skrivande
• Visuellt och audiellt berättande

Fördjupning 7,5 hp:
•  Fördjupning inom mediedesignområdet i syfte att uppnå förtrogenhet ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel.
•  Gestaltning av konstnärliga projekt

Branschreflektion 7,5 hp:
• Reflektion inifrån ett eller flera företag inom mediedesignområdet, som studiebesök eller verksamhetsförlagt lärande (praktik).


Genomförande

Föreläsningar & workshops
Litteraturstudier
Litteratursökning
Konstruktionsuppgifter, rörlig bild
Projektarbete
Skriftliga redovisningar
Seminarieuppgifter
Problemlösning i grupp
Workbook av individuell fördjupningsstudie
Studiebesök och/eller praktik i mediedesignbranschen


Examination
Se prov för moment och examinationsform. 
För att få slutbetyg VG i kursen krävs VG på 0015 Metod: teoretisk inlämningsuppgift och 0014  Fördjupning: rapport och artefakt.

Övrigt
Kursen M0043F (eller motsvarande kurs) ingår som obligatorisk kurs på grundnivå, inför progressionen mot en kandidatexamen i Mediedesign, Luleå tekniska universitet.

Examinator
Maria A Juhlin

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Holzwarth, Hans Werner. Art Now! Vol. 4 (Taschen, 2013)
LeWitt, Sol. "Sentenser om konceptuell konst" (Konceptkonst, Skriftserien Kairos nummer 11. Raster Förlag, 2006)
Lippard, Lucy & Chandler, John. "Konstens dematerialisering". Konceptkonst. Skriftserien Kairos nummer 11. Raster Förlag. 2006.
Wätte, Ruben. Visit Norrtuna. Villkatt Förlag. 2010.
Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. Studentlitteratur.

Referenslitteratur/kompendier:
Lind, Maria. "The Collaborative Turn" (Taking The Matter Into Common Hands, Black Dog Publishing, 2007)
Kwon, Miwon. One Place After Another (The MIT Press, 2004)
Bourriaud, Nicolas. Postproduction (Lukas & Sternberg, 2005)

Mindre kompendier kommer även att delas ut av läraren inför vissa föreläsningar och seminarier.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Metod: seminarier7.5U G VG
0009Branschreflektion; rapport7.5U G VG
0010Fördjupning: rapport och artefakt7.5U G VG
0011Metod: teoretisk inlämningsuppgift7.5U G VG