KURSPLAN

Matematik IV - Överbryggnadskurs i Matematik 7,5 Högskolepoäng

Mathematics IV, supplementary course
Grundnivå, M0044M
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt, Elisabet Kassfeldt 2012-06-21

Reviderad
av Mats Näsström 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt M0038M Matematik I ­ Differentialkalkyl, M0043M Matematik II ­ Integralkalkyl och linjär algebra, samt M0039M Matematik III ­ Differentialekvationer, komplexa tal och transformteori eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen skall den studerande

  • ha kunskaper i och vara förtrogen med centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer
  • ha kunskaper i flervariabelanalys och linjär algebra
  • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
  • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet
  • ha kunskaper i nyttjandet av moderna datorstödda beräknings- och algebrasystem
  • kunna identifiera behovet av ytterligare fördjupning och utveckling av sin matematiska kompetens
  • ha tillägnat sig det matematiska stoff som krävs för vidare studier på civilingenjörsnivå vid LTU

Kursinnehåll
Funktioner av flera variabler, derivator, differentialer, Taylorpolynom, extremvärden, multipelintegraler, kurvintegraler, vektoranalys och geometriska tillämpningar. Valda delar ur den linjära algebran. Datoralgebrasystem.


Genomförande

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och laborationer . Andra undervisningsformer kan förekomma.


Examination

För godkänt betyg på kursen krävs det en godkänd individuell skriftlig tentamen.
Kursen ges med differentierade betyg.

Obligatoriska datorlaborationer vilka skall redovisas och godkännas.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övergångsbestämmelser

Kursen gäller för övergång till civilingenjörsprogram vid LTU. Dock gäller andra övergångsregler för Civilingenjör Maskinteknik.


Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Adams-Essex: Calculus—A Complete Course. Upplaga 8. Pearson.
ISBN 978-0-321-78107-9.

Lay-Lay-McDonald: Linear Algebra and its Applications. Upplaga 5. Pearson.
ISBN 978-1-292-09223-2, alternativt

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Skriftlig tentamen7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.