Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafisk design 1 15 Högskolepoäng

Graphical Design 1
Grundnivå, M0048F
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Vår 2016 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller: Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att skapa förståelse för hur nutida grafisk design utvecklats utifrån ett historiskt perspektiv, genom att visa på typografins roll som estetisk, språklig och funktionell budbärare i grafisk design. Efter avslutad kurs kan studenten;
  • förstå, tillämpa och reflektera sina kunskaper inom typografi utifrån tryckta artefakters funktion och uppbyggnad samt utifrån olika grundläggande design- och arbetsmetoder.
  • redogöra för och reflektera kring, samt kritiskt granska sina egna och andras formgivna alster, utifrån ett estetiskt, funktionellt och språkligt perspektiv.
  • gestalta, genomföra och reflektera kring den metod som används i den egna processen med en grafisk produktion, med fokus på typografin ur ett estetiskt, språkligt och funktionellt perspektiv.

Kursinnehåll

Föreläsningar & litteraturstudier;
Grundläggande teori om typografi och grafisk design ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv
Grundläggande teori för visuell gestaltning inom typografi kopplat mot estetik och funktion

Gestaltningsövningar & workshops;
Konstnärlig gestaltning inom området för typografi, ur ett historiskt och nutida perspektiv
Muntlig redovisning av egna alster i sk "show and tell" inför större grupp
 
Reflektion utifrån litteraturstudier, föreläsningar/seminarier, gestaltningsövningar och workshops görs i samlat projektarbete.


Genomförande

Föreläsningar och  litteraturstudier

Gestaltningsövningar

Muntliga och skriftliga redovisningar


Examination
Projektarbete, muntlig och skriftlig presentation (5.0 hp) Research skrivande och teoretiska redovisningar, muntlig och skriftlig presentation (4.0 hp) Inlämningsuppgifter, muntlig och skriftlig presentation (4.0 hp) Kulturhistoria, muntlig och skriftlig presentation (2.0 hp)

Övrigt

Kursen M0048F (eller motsvarande kurs) ingår som obligatorisk kurs på grundnivå, inför progressionen mot en kandidatexamen i Mediedesign, Luleå tekniska universitet. Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Eftersom kursen är en grundläggande kurs i typografi och grafisk design rekommenderas aktiv närvaro vid alla schemalagda kurstillfällen.


Examinator
Maria A Juhlin

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur:
Eskilson Stephen J, Graphic Design: A New History (Paperback), ISBN-10: 1856695115, ISBN-13: 978-1856695114
Spiekerman Erik, Stop Stealing Sheep And Find Out How Type Works, ISBN10: 0201703394, ISBN13: 9780201703399, Adobe Press

Kompendier.

Referenslitteratur:
Bringhurst Robert, The Elements of Typographic Style, Hartley & Marks Publishers, ISBN10: 0881792063, ISBN13: 9780881792065
Kane John, Type Primer, Laurence King Publishing/Prentice Hall, ISBN10: 1856692914, ISBN13: 9781856692915,
Meggs Philip B, History of Graphic Design, John Wiley And Sons ltd, ISBN10: 0471699020, ISBN13: 9780471699026
Forsberg Geith, Bokstaven och boken, Verbum, ISBN10: 9152630374, ISBN13: 9789152630372
Perfect C & Rookledge G, Rookledge!s Classic International Typefinder, Laurence King Publishing, ISBN10: 1856694062, ISBN13: 9781856694063

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Projektarbete5.0U G#
0009Research, skrivande och teoretiska redovisningar4.0U G#
0010Inlämningsuppgifter4.0U G#
0011Kulturhistoria2.0U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för Konst, koummikation och lärande 2012-03-29

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13