Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap A, Anatomi och fysiologi 7,5 Högskolepoäng

Medical Science A, Anatomy and Physiology
Grundnivå, M0048H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • Kunna beskriva människokroppens normala byggnad och funktion
 • Förklara betydelsen av de olika näringsämnena samt människans näringsbehov
 • Kunna palpera fram utskjutande skelettdelar och muskler på människokroppen
 • På ett adekvat sätt omhänderta en till synes livlös person.

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande teoretiska och praktiska kurser och är en förutsättning för att kunna ge en trygg och säker omvårdnad

Kursinnehåll
 • Anatomisk nomenklatur 
 • Grundläggande fysiologiska processer
 • Cellen
 • Vävnader
 • Rörelseapparaten
 • Nervsystemet och endokrina systemet
 • Mag-tarmkanalen och ämnesomsättningen
 • Näringsfysiologi
 • Cirkulationssystemet inklusive lymfatiska systemet och respirationsorganens anatomi och fysiologi
 • Dissektion laboration
 • Palpation laboration
 • HLR

Genomförande
Reguljära studier: Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete och samverkan i grupp, laborationer, föreläsningar. Laborationer   utgör obligatoriska moment.

Distansstudier : Lärandet bygger på egna studier och studier i grupp av litteratur med reflektion över innehållet. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenten föreläsningar via distansöverbryggande teknik, Adobe Connect Pro. Övrigt undervisningsmaterial distribueras i LTU:s LMS-system Canvas. Anatomi och fysiologi kan tränas i digitala quissar i Canvas. Under campusveckorna kommer det inlästa materialet att fördjupas genom laborationer, föreläsningar  och diskussioner med lärarna. Resurstider planeras efter behov. Laborationer utgör obligatoriska moment.


Examination
Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen i anatomi /fysiologi och näringsfysiologi.
HLR examineras i form av muntlig praktisk examination med målet att skapa en trygg och patientsäker vård.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
From H10 har momentet Puls- och bltr flyttats från M0048H till M0039H Rörelseapparaten flyttats från M0039H till kursen M0048H. Kursen M0039H har ny kurskod från H13 M0073H.

Examinator
Johan Kruse

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindskog, B.I. & Andrén-Sandberg, Å. (2008 och senare). Medicinsk terminologi. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska.
Alt:
Lundh, B. & Malmquist, J. (2009 och senare). Medicinska ord: det medicinska språket : begrepp, definitioner, termer. (5., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sand, O. (2007och senare). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.
Skolin, I. (2010 och senare). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt.
Vigué-Martin, J. & Martín Orte, E. (2006 och senare). Atlas över människokroppen. (1. uppl.) Stockholm: Lib

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Grundläggande HLR0.5U G#
0010Skriftlig individuell tentamen näringsfysiologi0.5U G VG
0011Dissektion0.1U G#
0012Skriftlig individuell tentamen anatomi/fysiologi6.0U G VG
0013Seminarium palpation0.2U G#
0014Seminarium cellen0.2U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid institutionen för hälsovetenskap 2008-04-01

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15