Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 högskolepoäng

Linear Algebra and Calculus
Grundnivå, M0048M
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Differentialkalkyl (M0047M) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
1 Kunskap och förståelse

- Studenten skall lära sig begrepp, teori och metoder inom linjär algebra och integralkalyl

2 Färdighet och förmåga

- Studenten skall kunna lösa relevanta matematiska och tekniska problem medelst och inom linjär algebra och integralkalyl

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Studenten skall kritiskt bedöma relevansen av linjär algebra och integralkalyl inom tekniska områden


Kursinnehåll

Definition, egenskaper, beräkningsmetoder, bestämning av primitiva funktioner medelst bland annat variabelsubstitution och partiell integration, area- och volymberäkning, generaliserade integraler. Vektoralgebra och geometri: Vektoralgebra inklusive skalär- och vektorprodukt. Vektorer och matriser. Linjära ekvationssystem. Linjärt oberoende. Determinanter. Matlab: Lösning av linjära ekvationssystem, numerisk integration, elementär programmering.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar, lektioner, datorövningar.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inlämnade Matlab-lösningar i en rapport samt en skriftlig tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0030M.

Examinator
Thomas Strömberg

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
R.A. Adams & C. Essex: “Calculus. A complete course”, Pearson.
D.C Lay, S.R. Lay & J.J. McDonald: ”Linear algebra and its applications”, Pearson.
P. Jönsson: ”MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap”, Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Rapport i MatlabU G#1.50ObligatoriskH19
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17