KURSPLAN

Strålningslära och radiologiska modaliteter 7,5 Högskolepoäng

Radiation science and radiological modalities
Grundnivå, M0050H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-11-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk bildvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicinska tekniker

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla sina teoretiska kunskaper om röntgenavdelningens modaliteter och deras användning. Målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper om den fysik och teknik som förekommer inom radiologin. Det betyder att studenten ska kunna:

 •   Redogöra för och förklara termer och begrepp som används inom strålskydd och strålningsbiologi
 •   Redogöra för och tolka den lagstiftning som reglerar användning av strålning inom sjukvården
 •   Värdera risker med strålning
 •   Redogöra för och förklara vad berättigad och optimerad strålning innebär
 • Förklara begreppet riskfilosofi när det gäller strålskydd
 •   Förklara hur man skyddar patient och personal mot strålning vid röntgenundersökningar
 •   Beskriva den principiella uppbyggnaden och funktionen hos radiologiska modaliteter
 •   Beskriva hur en röntgenbild skapas samt analysera dess uppbyggnad

Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla sin förmåga att samverka med andra och att  genomföra handledande uppgifter. Det betyder att studenten ska kunna:

 •   Formulera ämnesrelaterade frågor och svar i skrift
 •   Redovisa nyvunnen kunskap i skrift
 •   Ge respons på andras arbete

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på strålningsfysik och teknik av betydelse för röntgensjuksköterskans yrkesutövning.
Följande moment ingår :

 • Joniserande strålning, röntgenstrålning, alfa-, beta- och gammastrålning
 • Röntgenröret vid konventionell röntgen och vid datortomografi
 • Radioaktivt sönderfall och halveringstid
 • Strålningens växelverkan med materia
 • Enheter och storheter inom strålningsfysiken
 • Röntgenspektrum, filter
 • Röntgenstrålens transmission genom patient
 • Bildparametrar ;kV / mAs, poängsystem och fotonutbyte
 • Detektorsystem ; film / skärm, bildförstärkare och bildplattor
 • Strålskydd ; tid, avstånd och personlig skyddsutrustning
 • Riskfilosofi ; samband mellan stråldos och risk
 • Strålningsbiologi, vad händer med cell, organ och individ. Akuta och sena strålskador.
 • Spridd strålning ; stråldos till personal
 • Lagar och förordningar inom strålskydd

Genomförande

Under kursen arbetar kursdeltagarna med att utveckla sina teoretiska kunskaper om röntgenavdelningens modaliteter och deras användning. Studenternas aktiva deltagande är centralt för studieresultatet. I kursen erbjuds föreläsningar som introducerar och förklarar delar av innehållet. För att utveckla studenternas förmåga att stödja varandra i inlärningsprocessen finns ett forum för lärande i fronter. Aktivt deltagande i detta forum är obligatoriskt. Den huvudsakliga uppgiften är att studenterna ska skriva en handbok som sammanfattar kursens ämnesmässiga innehåll. En viktig del i denna uppgift är att ge och ta emot respons på det som är skrivet.


Examination

Kursen examineras genom att studenten i sin handbok visar att de ämnesmässiga lärandemålen är godkända/väl godkända. Kursmålen som handlar om  samverkan med andra och handledning  examineras genom  godkänd respons samt godkänt deltagande i forum för lärande. Alternativa examinationsformer kan förekomma.Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. ”Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen M0057H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4, dvs närmast föregående läsperiod. ”

Examinator
Niklas Lehto

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
SSM FS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning
SSM FS 2008:35 Allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning
SSM FS 2008:31 Röntgendiagnostik
SSM FS 2008:20 Diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik

Referenslitteratur:
Carlton, R.R., Adler, A.M. & Burns, B. (2006). Principles of radiographic imaging: an art and a science. (4. ed.) Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
Isaksson, M. (2011). Grundläggande strålningsfysik. (2., [kompletterade och uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Jacobson, B. (2006). Medicin och teknik. (5., [rev. och omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Handbok5.0U G VG
0005Kamratrespons1.5U G#
0006Forum för lärande1.0U G#