KURSPLAN

Matematiska grunder och derivator 7,5 högskolepoäng

Basic Mathematics and Derivatives
Grundnivå, M0050M
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av HUL Niklas Letho 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande:

  • ha kunskaper i och vara förtrogen med de centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör
  • ha kunskaper om elementära funktioner och deras egenskaper
  • ha kunskaper i differentialkalkyl
  • kunna använda datorverktyg för numeriska beräkningar i kursens problemområden
  • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
  • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet.

Kursinnehåll

Matematiska grunder. Ekvationer. Funktioner. Gränsvärden, kontinuitet, egenskaper hos kontinuerliga funktioner. Derivator, differentialer, extremvärden, ekvationslösning, grafritning. Tillämpningar. Användning av datorverktyg.


Genomförande
Lektioner med genomgång av teori och exempelproblem, samt inslag av eget arbete.

Obligatoriska rättningskonferenser för examination av kursens Inlämningsuppgifter.

Examinationen av inlämningsuppgifterna kan också göras på andra sätt.


Examination
Kursen examineras med skriftlig tentamen, samt med obligatoriska inlämningsuppgifter. För att vara godkänd på kursen ska bägge momenten vara godkända. Kursens betyg sätts av betyg på tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0038M

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forsling/Neymark: Matematisk analys - En variabel, upplaga 2. Liber, ISBN 978-91-47-10023-1, för svenskspråkig kursvariant.
Adams Robert A: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, senaste upplagan, för engelskspråkig kursvariant.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH19
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH19