KURSPLAN

Integraler, vektorer och matriser 7,5 högskolepoäng

Integrals, Vectors and Matrices
Grundnivå, M0051M
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Matematiska grunder och derivator (M0050M), eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall den studerande:
  • ha fördjupat sina kunskaper och färdigheter i de centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör
  • ha kunskaper i integralkalkyl samt i vektor- och matriskalkyl
  • kunna använda datorverktyg för numeriska beräkningar i kursens problemområden
  • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
  • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet

Kursinnehåll
Primitiva funktioner. Integraler. Definition, egenskaper, beräkningsmetoder, generaliserade integraler. Tillämpningar.
Vektorgeometri.  Linjära ekvationssystem. Matriser och determinanter. Egenvärden och egenvektorer.
Användning av datorverktyg.

Genomförande
Lektioner med genomgång av teori och exempelproblem, samt inslag av eget arbete.

Obligatoriska rättningskonferenser för examination av kursens Inlämningsuppgifter.

Examinationen av inlämningsuppgifterna kan också göras på andra sätt.


Examination
Kursen examineras med skriftlig tentamen, samt med obligatoriska inlämningsuppgifter. För att vara godkänd på kursen ska bägge momenten vara godkända. Kursens betyg sätts av betyg på tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0043M.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forsling/Neymark: Matematisk analys - En variabel, upplaga 2. Liber, ISBN 978-91-47-10023-1.
Lindström, T: Med fokus på linjär algebra, upplaga 2, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-09354-3.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH19
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH19