Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Differentialekvationer och transformteori 7,5 högskolepoäng

Differential Equations and Transform Theory
Grundnivå, M0052M
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Integraler, vektorer och matriser (M0051M) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten:

  • ha kunskaper i räkning med komplexa tal, första och andra ordningens ordinära differentialekvationer, potensserier, samt transformteori
  • kunna lösa differentialekvationer med gängse metoder, inklusive med enklare numeriska metoder, potensserier och Laplacetransform.
  • ha grundläggande färdighet till matematisk modellering med differentialekvationer.
  • kunna använda datorverktyg i kursens problemområden
  • kunna värdera rimligheten i uppnådda resultat
  • kunna tolka och värdera resultatet i tillämpade problem

Kursinnehåll
Komplexa tal.
Differentialekvationer. Ordinära differentialekvationer, system av differentialekvationer. Tillämpningar.
Generaliserade integraler. Serier och transformer.
Användning av datorverktyg.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lektioner med genomgång av teori och exempelproblem, samt inslag av eget arbete.

Obligatoriska rättningskonferenser för examination av kursens Inlämningsuppgifter.

Examinationen av inlämningsuppgifterna kan också göras på andra sätt.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras med skriftlig tentamen, samt med obligatoriska inlämningsuppgifter. För att vara godkänd på kursen ska bägge momenten vara godkända. Kursens betyg sätts av betyg på tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0039M.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forsling/Neymark: Matematisk analys - En variabel, upplaga 2. Liber, ISBN 978-91-47-10023-1, för svenskspråkig kursvariant.
Lundberg: En bok om Laplacetransformen. Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-15445-9, för svenskspråkig kursvariant.

Adams Robert A: Calculus, A Complete Course. Addison-Wesley, senaste upplagan, för engelskspråkig kursvariant.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH19
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto Huvudansvarig utbildningsledare 2021-11-04