Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Differentialekvationer och transformteori 7,5 högskolepoäng

Differential Equations and Transform Theory
Grundnivå, M0052M
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen Integraler, vektorer och matriser (M0051M) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande:

  • ha ytterligare fördjupat sina kunskaper och färdigheter i de centrala matematiska begrepp, metoder och logiska strukturer som krävs för att självständigt kunna arbeta som högskoleingenjör
  • ha kunskaper i räkning med komplexa tal, första och andra ordningens ordinära differentialekvationer samt transformteori
  • kunna använda datorverktyg för numeriska beräkningar i kursens problemområden
  • ha utvecklat sin förmåga till kritisk granskning, planering och matematisk modellering
  • kunna använda matematiken som ett effektivt verktyg vid fortsatta studier i matematik, naturvetenskap, teknik och ekonomi samt i yrkeslivet

Kursinnehåll
Komplexa tal.
Differentialekvationer. Ordinära differentialekvationer, system av differentialekvationer. Tillämpningar.
Generaliserade integraler. Serier och transformer.
Användning av datorverktyg.

Genomförande
Lektioner med genomgång av teori och exempelproblem, samt inslag av eget arbete.

Obligatoriska rättningskonferenser för examination av kursens Inlämningsuppgifter.

Examinationen av inlämningsuppgifterna kan också göras på andra sätt.


Examination
Kursen examineras med skriftlig tentamen, samt med obligatoriska inlämningsuppgifter. För att vara godkänd på kursen ska bägge momenten vara godkända. Kursens betyg sätts av betyg på tentamen.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0039M.

Examinator
Ove Edlund

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forsling/Neymark: Matematisk analys - En variabel, upplaga 2. Liber, ISBN 978-91-47-10023-1.
Lennerstad/Jogréus: Serier och transformer, upplaga 3, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-08996-6.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH19
0002InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-02-15