Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi med inriktning mot datortomografi 7,5 högskolepoäng

Radiography in position to computerised tomography with Clinical Practice
Grundnivå, M0054H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin
Ingår i huvudområde
Radiografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder M0088H Medicinsk vetenskap - fördjupad anatomi och sjukdomslära M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi M0074H Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov: M0085H Radiografi grundkurs 1 M0086H Radiografi grundkurs 2 M0067H Radiografi omvårdnadshandlingar inriktning radiografi M0066H Radiografi omvårdnadstekniker inriktning radiografi M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsräkning M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter Prov 0012 Verksamhetsförlagd utbildning i M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen skall studenten självständigt under handledning kunna utföra vanligt förekommande datortomografiundersökningar (DT) och administrerar läkemedel/kontrastmedel på ett för patienten säkert sätt vilket innefattar att;

 • Kunna tillämpa undersökningsmetodik, visa färdigheter och förklara hur bildframställningen sker för säkerställande av diagnos vid vanligt förekommande datortomografiundersökningar
 • Kunna beskriva bakomliggande topografisk anatomi och patologi vid vanligt förekommande datortomografiundersökningar
 • Kunna tillämpa intervju-, observations- och samtalsmetodik för att bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående i samband med datortomografi undersökningar
 • Kunna beskriva och diskutera aktuella läkemedel och kontrastmedels användningsområde, biverkningar, risker och kontraindikationer vid DT-undersökningar, samt kunna använda och förklara Omnivis för att räkna ut GFR och förklara de olika kontrastmedelsfaserna vid datortomografiundersökningar
 • Kunna tillämpa strålskyddsåtgärder och beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med datortomografiundersökningar
 • Kunna visa ett professionellt förhållningssätt och utvärdera sin förmåga att utföra datortomografiundersökningar, samt identifiera egna förbättringsområden
 • Kunna beskriva de olika arbetsuppgifterna vid datortomografiundersökningar och samverka med den personal som deltar
 • Kunna redogöra för och tillämpa aktuella lagar, författningar och lokala riktlinjer som gäller vid datortomografiundersökningar

Kursinnehåll
 • Radiologisk metodik, teknik och diagnostik vid DT-undersökningar
 • Topografisk anatomi och patologi vid DT-undersökningar
 • Omvårdnad vid DT-undersökningar
 • Strålskydd vid datortomografi undersökningar
 • Seminarium med fördjupningsuppgifter och workshop med patientfall med olika problemlösningar
 • Verksamhetsförlagd utbildning vid enheter för datortomografiGenomförande
Kursen erbjuder studenterna introducerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker dels på campus eller via distansöverbryggande teknik. Kursen innehåller obligatoriska laborationer/seminarier med fördjupningsuppgifter och patientfall. Studenterna inhämtar även kunskaper och tränas för att nå kursmålen via den verksamhetsförlagda utbildningen. Via bedömningssamtalen får studenten öva sig att kritiskt utvärdera sig själv och sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
Studentens VFU examineras och bedöms genom att studenten visar sina färdigheter och kunskaper under sin VFU med en genomförd examinationspatient och via bedömningsformulär. Bedömning av verksamhetsförlag utbildning (VFU), sker i tvåpartssamtal mellan student och handledare.. Den teoretiska delen examineras genom inlämningsuppgifter, en skriftlig individuell tentamen samt via seminarier/laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma. 

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom röntgensjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 2. 

För att få göra VFU i denna kurs måste du ha godkänd VFU i närmast föregående kurs M0057H.

VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurs M0065H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0041H

Examinator
Johan Kruse

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2014). Textbook of radiographic positioning and related anatomy. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0012SeminariumU G#1.00ObligatoriskH19
0013Skriftlig individuell tentamenU G VG *2.00ObligatoriskH19
0014Verksamhetsförlagd utbildningU G#4.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av HUL HLV 2019-02-26