Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen 15 Högskolepoäng

Radiography in position to conventional radiology with Clinical Practice
Grundnivå, M0057H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin
Ingår i huvudområde
Radiografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0088H Medicinsk vetenskap - fördjupad anatomi och sjukdomslära M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller motsvarande: M0085H Radiografi, grundkurs I M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0086H Radiografi, grundkurs II M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0067H Omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0066H Omvårdnadstekniker med inriktning mot radiografi M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs självständigt kunna utföra vanligt förekommande konventionella röntgenundersökningar och under handledning utföra mindre vanligt förekommande konventionella röntgenundersökningar samt mammografiundersökningar, vilket innefattar att:
 • Redogöra för hur vanligt förekommande konventionella röntgenundersökningar och mammografiundersökningar genomförs samt redogöra för vilka kriterier som gäller för dessa undersökningar.
 • Redogöra för anatomi och vanligt förekommande patologi i samband med bildtagningen.
 • Utifrån ett etiskt förhållningssätt bedöma, planera, genomföra och utvärdera enskilda patienters behov av vård och omvårdnad.
 • Hantera röntgenutrustning och digitala bildbehandlingssystem på ett tryggt och säkert sätt med patienten i fokus.
 • Kunna tillämpa strålskyddsåtgärder och beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med de olika röntgenundersökningarna.
 • Redogöra för aktuella läkemedel och kontrastmedels användningsområde, biverkningar och kontraindikationer.
 • Under handledning iordningställa och i förekommande fall administrera kontrastmedel.
 • Tillämpa och diskutera kring lagar, författningar och lokala riktlinjer.
 • Kunna visa ett professionellt förhållningssätt och kunna utvärdera sin förmåga att utföra röntgenundersökningar
 • K unna samverka med patienter och med den personal som medverkar vid röntgenundersökningar.
 • Tillämpa vetenskapliga teorier och metoder

Kursinnehåll
 • Projektionslära och metodik
 • Topografisk anatomi och patologi
 • Radiologisk omvårdnad
 • Strålhygien och medicinteknisk säkerhet
 • Diagnostiska farmaka
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom konventionell röntgen samt mammografi
 • Vetenskapliga teorier och metoder

Genomförande
Kursen erbjuder studenterna introducerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker dels på campus eller via distansöverbryggande teknik. Kursen innehåller obligatoriska laborationer/seminarier med fördjupningsuppgifter och patientfall. Studenterna inhämtar även kunskaper och tränas för att nå kursmålen via den verksamhetsförlagda utbildningen. Via bedömningssamtalen får studenten öva sig att kritiskt utvärdera sig själv och sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
De praktiska delarna i kursen samt studentens yrkeskompetens examineras och bedöms genom utvärderingssamtal utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen samt via en praktisk examination. Den teoretiska delen examineras genom inlämningsuppgifter, en skriftlig individuell tentamen samt via seminarier/laborationer. Alternativa examinationsformer kan förekomma.
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom röntgensjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om Särskild behörighet ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 4, dvs närmast föregående läsperiod.

Denna kurs ska även vara godkänd innan du antas till termin 6, kurs M0063H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperod 4, dvs närmast föregående läsperiod.
 
För att få göra VFU i denna kurs måste du ha godkänd VFU i närmast föregående kurs M0066H.
VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurser M0054H, M0055H, M0056H och M0083H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0044H

Examinator
Veronica Jönsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2016). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (9. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Lampignano, J. & Kendrick, L.E. (2017). Bontrager´s textbook of radiographic positioning and related anatomy. (9th ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.
Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. ( 2. Uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0011Skriftlig individuell tentamen3.0TG U G VG
0012Verksamhetsförlagd utbildning - konventionell röntgen8.0TG U G VG
0014Mammografi VFU och skriftlig uppgift2.0TG U G#
0015Seminarium1.0TG U G#
0017Inlämningsuppgifter1.0TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15