Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Akutsjukvård i fält 15 högskolepoäng

Basic course in Battlefield emergency care
Grundnivå, M0058H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämne (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Den studerande skall efter avslutad kurs kunna tillämpa de grundläggande kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt vårda akut skadad/sjuk i fält samt ha utvecklat en grundläggande kompetens för att verka inom området sjukvård i Försvarsmakten.

Efter avslutad kurs skall:

 • studenten kunna redogöra för kunskaper i anatomi och fysiologi samt skadelära för att förstå patofysiologin vid akuta skador/sjukdomar.
 • studenten kunna redogöra för och identifiera de i fält vanligaste skadorna i samband med trauma och behandling av dessa.
 • studenten kunna redogöra för och identifiera de i fält vanligaste sjukdomarna och lättare skador samt behandling av dessa.
 • studenten kunna redogöra för grundläggande fysiologisk triagering.
 • studenten kunna tillämpa ett vårdhygieniskt arbetssätt.
 • studenten förstå teoretiska principer och praktiskt utövande av CRM.  

Kursinnehåll
 •         Anatomi och Fysiologi
 •         Mikrobiologi och immunologi
 •         Fälthygien
 •         Daglig sjukvård
 •         Skadelära
 •         Systematiskt omhändertagande av skadad enligt L<C>ABCDE samt fortsatt vård och behandling
 •         CRM-Team och kommunikation
 •         Skadepanorama
 •         Medicinsk utrustning och läkemedelshantering
 •         CBRN
 •         Kris och krishantering, att möta människor i svåra situationer
 •         Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation
 •         Folkrätt, mänskliga rättigheter och Krigets lagar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lärandet sker i form av föreläsningar, praktiska övningar samt muntliga och praktiska redovisningar. Praktiskt tillämpade övningar i fält sker fortlöpande genom utbildningen.  Inom alla undervisningsformer betonas stödjandet och främjandet av studentens självständiga kunskapshämtande samt lärarens roll som vägledare i detta sammanhang.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Innehållet examineras i form av skriftlig, individuell tentamen samt praktisk individuell bedömning av akut omhändertagande i fält. Tentamensfrågorna formuleras på ett sådant sätt att studentens förmåga att tillämpa sina kunskaper i verklighetsrelaterade situationer efterfrågas.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.


Övrigt
Kursen motsvarar M0034H.

Examinator
Helena Nord Ljungquist

Övergångsbestämmelser
Kursen M0058H motsvarar kursen M0034H

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1
FASS: läkemedel i Sverige: förteckning över humanläkemedel. Stockholm: Läkemedelsinformation (LINFO). www.fass.se
Lennquist, S. (2009). Katastrofmedicin. Stockholm: Liber.
Lennquist, S. (2017). Traumatologi. Stockholm:Liber.
Lindskog, B. (2005). Medicinsk miniordbok. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Sand, O,. Sjaastad, Ö., Haug, E. & Bjålie. (2006). Människokroppen, fysiologi och anatomi. Lund: Liber
Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se
Artiklar och kompendier tillkommer.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Individuell skriftlig tentamen anatomi och fysiologiU G VG *5.00ObligatoriskH17
0004Individuell skriftlig tentamen skadeläraU G VG *5.00ObligatoriskH17
0006Individuell praktisk examination omhändertagandeU G#5.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-08-19

Reviderad
av Anna Öqvist 2021-10-26