KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Akutsjukvård 7,5 Högskolepoäng

Medical Science Emergency care
Grundnivå, M0059H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sjuksköterskeexamen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs ha inhämtat kunskaper om sviktande vitala funktioner och kunna teoretiskt och praktiskt tillämpa individuella vård- och behandlingsstrategier med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning inom akutsjukvård.

Kursinnehåll
  • Fysiologiska och patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd.
  • Teori och praktik riktad mot den akut och kritiskt sjuka patienten med sviktande vitala funktioner.
  • Läkemedel som är aktuella vid akuta tillstånd.
  • Avancerad Hjärtlungräddning enligt nationella riktlinjer.
  • Simulatorövningar med realistiska patientfall.
  • Praktiska stationsövningar.
  • Evidensbaserad medicin

Genomförande
För att nå kunskapsmålen ska studenten självständigt, med stöd av litteraturen och genom gruppsamverkan arbeta enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds studenterna föreläsningar och resurstider via distansöverbryggande teknik. Vid högst två obligatoriska tillfällen på campus genomförs träning och examination i simulatorlaboratoriet och HLR -laboratoriet. Dator med headset och webkamera är ett krav för att genomföra kursen.

Examination
Målen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier samt praktiska moment enligt nedanstående provuppsättning.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningenÖvrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Helena Nord-Ljungquist

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Eller annan likvärdig litteratur
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (2011). A-HLR: defibrillering och läkemedel: kursbok. (1. uppl.) Göteborg: Svenska rådet för
hjärt-lungräddning.
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur
Wood, I. & Garner, M. (red.) (2013). Inledande omhändertagande av akut sjuka personer: en bok för sjuksköterskor. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
www.fass.se
www.vardhandboken.se


Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell elektronisk tentamen3.0U G VG
0005A-HLR0.5U G#
0006Medicinsk simulering1.5U G#
0007Laboration1.5U G#
0009Seminarier1.0U G#