Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi - Nuklearmedicin 7,5 Högskolepoäng

Nuclear medicine
Grundnivå, M0062H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0069H Radiografi - fördjupad anatomi, projektionslära och tillämpningar M0028H Med vet sjukdomslära inriktning radiologi E0014E Digital bildhantering M0051H Diagnostiska modaliteter M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0068H Radiografi - ledarskap, organisation och lärande M0074H Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: O0055H Omvårdnadens grunder O0047H Hälsa M0067H Radiografi omvårdnadshandlingar inriktning radiografi M0066H Radiografi omvårdnadstekniker inriktning radiografi M0026H Anatomi och fysiologi M0029H Mikrobiologi, vårdhygien och inf.sjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsräkning M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter Kursen kräver godkänd verksamhetsförlagd utbildning i föregående VFU-kurser.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att ge en grundläggande kunskap i området nuklearmedicin, dess olika tillämpningar och användningsområden. Efter kursen skall studenten kunna:

 • Beskriva de vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningarna och diskutera olika  differentialdiagnostiska utredningsmöjligheter
 • Exemplifiera behandlingsmetoder kopplade till området
 • Förklara den huvudsakliga fysikaliska bakgrunden för den nuklearmedicinska tekniken, samt tillämpa strålskydd
 • Exemplifiera och beskriva olika metoder inom nuklearmedicin
 • Beskriva undersökningsmetodik och kunna förklara hur bildframställningen sker för säkerställande av diagnos vid vanligt förekommande nuklearmedicinska undersökningar
 • Beskriva bakomliggande topografisk anatomi och patologi vid vanligt förekommande undersökningar
 • Tillämpa intervju-, observations- och samtalsmetodik för att bedöma, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad hos personer med sjukdom och deras närstående i samband med nuklearmedicinska undersökningar
 • Beskriva de olika arbetsuppgifterna vid nuklearmedicinska undersökningar och samverka med den personal som deltar
 • Redogöra för och tillämpa aktuella lagar, författningar och lokala riktlinjer som gäller vid nuklearmedicinska undersökningar

Kursinnehåll
 • Grunder för isotoper
 • Undersökningsteknik och metoder inom nuklearmedicin
 • Strålskydd inom nuklearmedicin
 • Olika användningsområden för nuklearmedicinska undersökningar
 • Isotophantering "hotlab"
 • Bildhantering inom nuklearmedicin
 • Jämförelse av den diagnostiska nyttan av nuklearmedicinska undersökningar jämfört med alternativa diagnostiska metoder
 • Verksamhetsförlagd utbildning vid enheter för nuklearmedicin

Genomförande

Kursen erbjuder studenterna introducerande och inspirerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker alternativt på campus, via distansöverbryggande teknik Adobe connect och via inspelade föreläsningar i fronter. Studenterna inhämtar kunskaper och tränas för att nå kursmålen via självstudier i ämnet samt via verksamhetsförlagd utbildning. I kursen ingår en fördjupningsuppgift som presenteras i seminarieform.


Examination

Den teoretiska delen examineras dels genomen skriftlig individuell tentamen i slutet på kursen samt genom en fördjupningsuppgift som presenteras i seminarieform. Den praktiska delen examineras i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen. Dessa moment är obligatoriska. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas.
Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

”För att få göra VFU i och genomföra denna kurs måste du ha godkänd VFU på närmast föregående kurs”.

Examinator
Susanne Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2013). Bontrager's handbook of radiographic positioning and techniques. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Hietala, S. (red.) (1998). Nuklearmedicin. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Seminarium1.5U G#
0006Skriftlig tentamen4.5U G VG
0007Verksamhetsförlagd utbildning nuklearmedicin1.5U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11