Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete, Radiografi 15 högskolepoäng

Thesis Radiography
Grundnivå, M0063H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin
Ingår i huvudområde
Radiografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0054H Radiografi med inriktning mot datortomografi M0055H Radiografi med inriktning mot magnetresonanstomografi M0056H Radiografi med inriktning mot interventionell radiologi M0083H Radiografi - Nuklearmedicin Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: M0085H Radiografi I M0086H Radiografi II M0026H Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0067H Radiografi omvårdnadshandlingar inriktning radiografi M0066H Radiografi omvårdnadstekniker inriktning radiografi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsräkning M0088H Fördjupad anatomi och sjukdomslära M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi M0074H Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall enskilt, eller tillsammans med annan student, lösa och redovisa en uppgift, genom att planera, söka, samla, värdera och kritiskt tolka information och redovisa detta i ett examensarbete. Studenten skall visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden, genom att efter avslutad kurs kunna:
 • Formulera en vetenskaplig frågeställning, samt identifiera och problematisera valt problemområde i relation till radiografi och i relation till röntgensjuksköterskeyrket
 • Systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
 • Kritiskt granska och värdera rapporter och vetenskapliga artiklar
 • Redogöra för och visa medvetenhet om forskningsetiska principer i relation till valt problemområde och samhälleliga aspekter.
 • Planera, genomföra, dokumentera och försvara ett examensarbete i ämnet radiografi, samt opponera på annat arbete
 • Beskriva och diskutera val av metod i relation till syftet för det egna examensarbetet i radiografi
 • Kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete i radiografi och dess vetenskapliga grund, med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet med beaktande av sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kursinnehåll
Huvudområdet radiografi är tvärvetenskapligt och hämtar kunskaper från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Huvudområdet har en tydlig klinisk orientering och har som syfte att framställa underlag för diagnos och behandling samt skapa kunskap om de behandlingsmetoder som återfinns inom verksamhetsområdet Bild- och Funktionsmedicin. Examensarbetet skall behandla något problem/någon uppgift inom en tänkbar framtida yrkesverksamhet. Studenten kan själv välja och i samråd med handledare fastställa denna uppgift. Förslag på uppgifter kan också ges från lärare inom röntgensjuksköterskeprogrammet.
 • Planering, genomförande och dokumentering av  ett vetenskapligt arbete.
 • Sökning av vetenskaplig litteratur i för ämnet radiografi relevanta databaser.
 • Kritisk granskning och analys av insamlad data.
 • Träning i och genomförande av opponent- respektive respondentskap  som övas i obligatoriska seminarier.

Exempel på områden som man kan fördjupa sig inom:

 • Undersökningsmetoder inom bild- och funktionsmedicin
 • Behandlingsmetoder inom bild- och funktionsmedicin
 • Metodutveckling,   förbättringsarbete  och optimering av undersökningsmetoder
 • Strålskyddsaspekter avseende patient och personal
 • Omvårdnadsaspekter

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt vetenskapligt arbete med obligatorisk handledning. Studenterna arbetar enskilt eller i par. Regelbunden handledning som följer arbetsprocessen är ett viktigt inslag i kursen. Handledaren utses av institutionen. Obligatoriska seminarier genomförs under kursen. I kursens alla delar läggs fokus på att studenten tydliggör huvudområdet radiografi, dess vetenskapliga grund, samt relaterar sitt examensarbete till huvudområdet och till sitt yrke. Dessutom läggs stor vikt vid förmågan att använda relevanta vetenskapliga referenser och att visa kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Examination
Godkända skriftliga delrapporter, med seminarier  och muntlig presentation, som bedöms individuellt .

Det vetenskapliga arbetet examineras i form av en skriftlig rapport och seminarier med opponent/respondentskap, som bedöms individuellt . För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningenÖvrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Katarina Leijon-Sundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förteckning över vetenskapliga artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig rapport inkl. muntlig redovisningU G VG *15.00ObligatoriskH11Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18