Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi - omvårdnadstekniker med inriktning radiografi 7,5 högskolepoäng

Radiography Nursing techniques in position radiography with Clinical Practice
Grundnivå, M0066H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi, M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån helhetssyn och etiskt förhållningssätt kunna:
 • Visa på självkännedom och empatisk förmåga
 • Beskriva, tillämpa och värdera omvårdnadsinterventioner i samband med utförandet omvårdnadstekniker samt beakta patientsäkerhet och trygghet i samband med omvårdnadsinterventioner.
 • Tillämpa lagar och författningar med fokus på medicintekniska produkter och säkerhetsföreskrifter.
 • Tillämpa och argumentera för fastställda vårdhygieniska principer
 • Observera och intervjua för att identifiera individuella behov av omvårdnad  
 • Formulera vetenskaplig frågeställning och genomföra en systematisk litteratursökning
 • Tillämpa vetenskapligt skrivande enligt vedertagna skrivregler och referenshantering
 • Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Omvårdnadsprocess
 • Omvårdnadstekniker
 • Aktuella vårdhygieniska principer
 • Etik med fokus på handlingsetik
 • Systematisk litteratursökning
 • Observations- och intervjumetodik
 • Aktuella lagar och författningar
 • Verksamhetsförlagd utbildning

Genomförande
Kursen erbjuder studenterna introduktions- och inspirationsföreläsningar samt laborationer i valda kursavsnitt för att nå kursens mål, via distansöverbryggande teknik - Adobe Connect, och laborationer som sker på campus. Verkliga exempel hämtas in via verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens examinationstillfällen innefattar muntlig praktisk examination i omvårdnadstekniker som introduceras med laborationsövningar. Rapporten formuleras vetenskapligt och genomförs med systematisk litteratursökning. Dessa moment är obligatoriska. Inför varje obligatoriskt tillfälle skall studenterna vara väl förberedda. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskans profession.

Examination
Individuell muntlig praktisk examination som innefattar omvårdnadstekniker. Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), sker i tvåpartssamtal mellan student och handledare med hjälp av bedömningsunderlag. Rapporten formuleras vetenskapligt och genomförs med systematisk litteratursökning. Kompetensbeskrivning och yrkesetiska kod för röntgensjuksköterskor ska stimulera och vägleda studenterna i deras etiska resonemang i denna kurs och vidare i utbildningen. Dessa moment är obligatoriska.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Denna kurs ska även vara godkänd innan du antas till termin 4, kurs M0057H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperod 4, dvs närmast föregående läsperiod. 

För att få göra VFU i denna kurs måste du ha godkänd VFU i närmast föregående kurs M0085H.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  Endast ett omtentamenstillfälle / en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.


Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0051H

Examinator
Veronica Jönsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0066H motsvarar kursen O0051H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Boman, L., & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik: Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. (2 uppl.)
Lund: Studentlitteratur
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Fossum, B. (red.) (2013). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (2 uppl.)
Lund: Studentlitteratur.
Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. www.socialstyrelsen.se/SOSFS.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor och Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor:
http://swedrad.webbsajt.nu/

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell muntlig praktisk examinationU G VG *3.50ObligatoriskH12
0002Bedömning av verksamhetsförlagd utbildningU G#3.00ObligatoriskH12
0005LaborationU G#0.50ObligatoriskH14
0006RapportU G#0.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14