KURSPLAN

Radiografi - ledarskap, organisation och lärande 7,5 högskolepoäng

Radiography - leadership, organization and learning
Grundnivå, M0068H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0054H Radiografi med inriktning mot datortomografi M0055H Radiografi med inriktning mot magnetresonanstomografi M0056H Radiografi med inriktning mot interventionell radiologi M0083H Radiografi - Nuklearmedicin M0085H Radiografi I M0086H Radiografi II M0026H Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0067H Radiografi omvårdnadshandlingar inriktning radiografi M0066H Radiografi omvårdnadstekniker inriktning radiografi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsräkning M0088H Fördjupad anatomi och sjukdomslära M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder M0057H Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi M0074H Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förståelse för den multiprofessionella sjukvårdsorganisationen där arbetsuppgifterna utförs av skilda legitimerade yrkesgrupper. Speciellt ska studenten utveckla förståelsen för sin egen och andras roll i det organisatoriska sammanhang där bild- och funktionsdiagnostik, medicin, omvårdnad, strålningsfysik och teknik samverkar. Vidare är syftet att studenten ska utveckla sin egen ledarskapsförmåga och sin förmåga att identifiera behov av förbättringar på individ- grupp- och organisationsnivå samt ge förslag på åtgärder. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och förklara begrepp och teorier som handlar om ledarskap, grupprocesser, kommunikation och konflikthantering
 • beskriva och förklara hur hälso- och sjukvård är organiserad, hur ansvar är fördelat mellan olika yrkesgrupper och de lagar och förordningar som reglerar detta
 • identifiera och urskilja olika faktorer hos individer, grupper och organisationer som utgör förutsättningar, eller hinder, för en väl fungerande verksamhet
 • visa förmåga att informera och undervisa genom att planera och genomföra en föreläsning
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Reglerad yrkesutövning inom vården
 • Professionella organisationer 
 • Principer för organisatorisk samordning 
 • Verksamhetsplanering och uppföljning 
 • Strategiskt ledarskap och förbättringskunskap 
 • Lagar och förordningar 
 • Delaktighet, medarbetarskap och ledarskap 
 • Ansvar och befogenheter när det gäller personal och arbetsmiljö
 • Organisationsutveckling 
 • Ledarskap, grupprocesser och interpersonell dynamik 
 • Beslutsfattande, kommunikation och konflikthantering 
 • Yrkesmässig specialisering och behovet av samarbete och samordning

Genomförande

Under kursen arbetar kursdeltagarna med att utveckla sin förståelse för den multiprofessionella sjukvårdsorganisationen och sin egen roll i den. Med koppling till de olika delarna i kursen erbjuds introduktions- och inspirationsföreläsningar av ledare, specialistläkare eller andra medicinska professioner. Dessa föreläsningar följs av obligatoriska uppgifter som kursdeltagarna genomför individuellt och i grupp. Exempel hämtas från verksamheten. Kursens seminarier är examinationstillfällen samtidigt som de utgör tillfällen för studenterna att lära sig av varandra. Inför varje obligatoriskt tillfälle (lektioner, seminarier) skall kursdeltagarna förbereda sig genom att arbeta med uppgifter individuella eller i grupp.


Examination

Kursen examineras genom godkänt genomförda obligatoriska moment (lektioner) samt genom godkända/väl godkända skriftliga inlämningsuppgifter och presentationer vid seminarier.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0054H

Examinator
Sara Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, A. (2004). Arbetsrätten i staten. (2., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Engström, B. & Johansson, G. (2009). Sjuksköterska med uppdrag att leda. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lundin, K. & Sandström, B. (2010). Ledarskap inom vård och omsorg. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Norbäck, L.E. & Targama, A. (2009). Det komplexa sjukhuset: att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Offentligt ledarskap: om förändring, förnyelse och nya ledarideal. (2003). Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (red.) (2011). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2011 = 42. uppl. (42. uppl.) Stockholm: Liber.
Rönnberg, L. (2011). Hälso- och sjukvårdsrätt. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Wheelan, S.A. (2010). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Valbar litteratur gällande ledarskap samt avtalstryck och olika handlingsprogram tillkommer.

*Litteraturen som använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska uppgifterU G#1.00ObligatoriskH12
0002Skriftliga inlämningsuppgifterU G VG *5.00ObligatoriskH12
0004SeminariumU G#1.50ObligatoriskH13