Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi - omvårdnad med inriktning DT, MRT, intervention 7,5 Högskolepoäng

Radiography Nursing Interventions with CT, MRI and Intervention in position radiography with Clinical Practice
Grundnivå, M0071H
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-03-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2012-04-24

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kurserna:
M0069H Radiografi- fördjupad anatomi, projektionslära och tekniska tillämpningar (ersätter O0068H)
M0028H Medicinsk vetenskap sjukdomslära inriktning radiologi
E0014E Radiografi- Digital bildhantering
M0051H Diagnostiska modaliteter
M0057H Rradiografi med inriktning mot konventionell röntgen

Kursen kräver dessutom följande godkända kurser
M0067H Radiografi- omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi (ersätter O0050H)
M0029H Medicinsk vetenskap Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar
M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning (ersätter M0052H)
M0066H Radiografi- omvårdnadstekniker med inriktning radiografi (ersätter O0051H)
M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi
M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter
O0047H Omvårdnad: Hälsa
O0055H Omvårdnadens grunderMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs utifrån helhetssyn och etiskt förhållningssätt kunna förbereda patienter för vanligt förekommande undersökningar inom DT, MRT och Interventioner, vilket innefattar att kunna:

 

 • Planera, genomföra och utvärdera information och undervisning för patienter och närstående
 • Tillämpa intervju , observationsmetodik, bemötande och kommunikationsmetodik för att bedöma patienter och närståendes behov av omvårdnad i samband med röntgenundersökningarna
 • Planera, genomföra och utvärdera utifrån en peri-radiologisk omvårdnadsmodell behov av omvårdnad i samband med röntgenundersökningar
 • Beskriva och argumentera lämpliga åtgärder för att minimera eller förebygga smärta/obehag hos patienter i samband med röntgenundersökningarna 
 • Argumentera för och välja handlingar som bekräftar människans autonomi, integritet och värdighet.
 • Förklara och tillämpa lagar, författningar, föreskrifter och lokala riktlinjer i samband med röntgenundersökningarna.
 • Formulera utifrån ett evidensbaserat arbetssätt söka, granska, bedöma och samla in vetenskapliga studier
 • Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens
 • Tillämpa och formulera vetenskapligt enligt vedertagna skrivregler och referenshantering

Kursinnehåll

 • Information, bemötande, kommunikation och undervisning
 • Omvårdnadsinterventioner i samband med radiologiska undersökningar
 • Peri-radiologisk omvårdnadsmodell
 • Smärta
 • Observationsmetodik
 • Etik med fokus på handlingsetik
 • Intervjumetodik
 • Lagar och författningar
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Verksamhetsförlagd utbildning


Genomförande

Kursen erbjuder studenterna introduktions- och inspirationsföreläsningar i valda kursavsnitt för att nå kursens mål, via distansöverbryggande teknik - Adobe connect. Verkliga exempel hämtas in via verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursens examinationstillfällen innefattar bedömning av VFU med stöd av rapport. Evidensbaserat arbetssätt redovisas i ett rapportseminarium, dessa moment är obligatoriska. Inför varje obligatoriskt tillfälle skall studenterna vara väl förberedda.


Examination

Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), sker i tvåpartssamtal mellan student och handledare med hjälp av bedömningsunderlag och rapporten ingår som ett stöd vid slutbedömningen av studentens VFU. Rapporten innefattar, bemötande, intervju, observations/kommunikationsmetodik, och utifrån en peri-radiologisk omvårdnadsmodell genom att kunna planera, genomföra och utvärdera behov av omvårdnad i samband med röntgenundersökningar, samt lagar/författningar med fokus på ansvar och kompetens som är aktuella vid grundläggande omvårdnadsinterventioner, samt tillämpa och formulera sig vetenskapligt.

Rapportseminarium i evidensbaserad omvårdnad sker genom att söka, granska, bedöma och samla in vetenskapliga studier som berör metoder som beröring, avspänning, humor eller musik med syfte att öka välbefinnande och lindra upplevelsen smärta/obehag hos patienter i samband med röntgenundersökningarna. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Höskoleverket, HSVFS 1999:1.

 


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter O0058H

Examinator
Susanne Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0071H motsvarar kursen O0058H

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad. Stockholm: Liber
Björkman, E., & Karlsson, K. (2008). Medicinsk teknik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
*Eide, H., & Eide, T. (2006). Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Liber: Malmö.
*Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Lindwall, L., & von Post, I. (2008). Perioperativ vård- att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur.
*Polit, D.L., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9 uppl.). Wolters Kluwer Health: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. www.socialstyrelsen.se/SOSFS.
*Sarvimäki, A., & Stenbock, B. (2008). Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm: Liber
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet.
Lund: Studentlitteratur.
*Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor http://www.swedrad.com/images/stories/kompetensbeskrivning/20110912kompetensbeskrivning.pdf
*Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf

* Litteratur som använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapportseminarium i evidensbaserad omvårdnad1.5U G#
0002Rapport3.0U G VG
0003Bedömning av verksamhetsförlagd utbilding3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.