KURSPLAN

Radiografi - omvårdnad vid avancerad diagnostik 7,5 Högskolepoäng

Radiography - nursing at advanced diagnostics
Grundnivå, M0074H
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institution för hälsovetenskap 2013-02-18

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande kurserna: M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0029H Medicinsk vetenskap Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0067H Radiografi - omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning (ersätter M0052H) M0066H Radiografi- omvårdnadstekniker med inriktning radiografi (ersätter O0051H) M0088H Medicinsk vetenskap - fördjupad anatomi och sjukdomslära M0089H Radiografi - bildgivande system och metoder M0064H Radiografi - Vetenskaplig fördjupning inom radiografi


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån helhetssyn och etiskt förhållningssätt ha grundläggande kunskaper om vanligt förekommande undersökningar såsom DT, MRT, nuklearmedicin och interventioner, som en grund inför kommande kurser, vilket innefattar att:
 • Kunna tillämpa metoder för information, kommunikation och bemötande av patienter och närstående i samband med avancerad diagnostisk undersökning
 • Redogöra för lämpliga åtgärder för att minimera eller förebygga smärta/obehag hos patienten
 • Hantera läkemedel och kontrast, samt informera om dess effekter och biverkningar samt tillämpa sterilhantering i samband med avancerad diagnostik
 • Förklara och tillämpa lagar, författningar, föreskrifter och lokala riktlinjer i samband med avancerad diagnostik.
 • Tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i enlighet med vedertagna skrivregler och referenshantering
 • Identifiera behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Information, bemötande och kommunikation
 • Omvårdnadsinterventioner i samband med avancerad diagnostik
 • Smärta och obehag i samband med avancerad diagnostik
 • Läkemedels- och kontrasthantering i samband med avancerad diagnostik
 • Lagar och författningar
 • Avancerad undersökningsmetodik
 • Vetenskapligt arbetssätt

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, introduktions- och inspirationsföreläsningar i valda kursavsnitt för att nå kursens mål. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatoriskt. Andra undervisningsformer kan förekomma. Undervisning och examinationer genomförs via distansöverbryggande teknik eller på campus.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
Kursen examineras genom rapportskrivning och seminarier.  För godkänt på kursen krävs dessutom närvaro och aktivt deltagande vid seminarier. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0071H

Examinator
Sara Larsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lampignano, J. & Kendrick, L.E. (2017). Bontrager´s textbook of radiographic positioning and related anatomy. (9th ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2012). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Fossum, B. (Red.). (2013). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Hietala, S-O. & Åhlström Riklund, K. (red.) (2013). Nuklearmedicin. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor och Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor:
http://swedrad.webbsajt.nu/

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapport3.5TG U G VG
0003Laboration2.0TG U G#
0004Seminarium2.0TG U G#