KURSPLAN

Radiografi, Digital bildhantering 7,5 Högskolepoäng

Radiography, Digital image handling
Grundnivå, M0076H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0055H Omvårdnadens grunder O0047H Omvårdnad : Hälsa M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0067H/O0050H Omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi M0066H/O0051H Omvårdnadstekniker med inriktning mot radiografi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H/M0052H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning M0069H Radiografi Fördjupad anatomi, projektionslära och tillämpningar M0028H Medicinsk vetenskap: Sjukdomslära inriktning radiologi


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att studenten kan förklara hur en digital bild framställs och lagras, samt kunna beskriva enkla bildanalysoperationer. Målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper om digital bildhantering. Detta betyder att studenten ska kunna:
 • redogöra för hur en digital bild representeras i datorminnet.
 • förklara begreppet pixelvärde
 • tolka en bilds histogram
 • redogöra för hur en bilds upplösning påverkar möjligheten att urskilja detaljer i bilden
 • redogöra för hur en bilds färgdjup påverkar möjligheten att urskilja detaljer i bilden
 • beskriva hur filter används för att reducera brus i bilden
 • beskriva skillnaden mellan olika filformat som används för att lagra bilder
 • ge exempel på hur tredimensionella bilder kan visas på en tvådimensionell datorskärm
 • känna till hur bildförvrängningar kan korrigeras digitalt
 • nämna hur bilder arkiveras i sjukhusmiljö
 • känna till olika begrepp och deras utbytesord inom digital bildhantering.
 
 Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla sin förmåga att samverka med andra och att genomföra handledande uppgifter. Det betyder att studenten ska kunna:
 • formulera ämnesrelaterade frågor och svar i skrift
 • redovisa nyvunnen kunskap muntligt och i skrift
 • ge respons på andras arbete

Kursinnehåll
Fokus i kursen ligger på grundläggande introduktion av digital bildhantering, av betydelse för röntgensjuksköterskans yrkesutövning. Följande moment ingår:
 • Allmän introduktion, vad är en bild, hur kan man avbilda något man inte ser?
 • Hur är en digital bild uppbyggd (spatiell upplösning)
 • Hur lagras den i datorn (kvantiseringsnivåer)
 • Hur representeras en bild digitalt (histogram)
 • Vad är kontrast (tröskling)
 • Dynamik, snabba och långsamma förlopp
 • Störningar och brus
 • Kantinformation, definition av kanter och skarpa kanter
 • Introduktion till färgbilder
 • Introduktion bildformat
 • Introduktion till bildbehandling – kompression
 • 3D-bilder
 • Distortion
 • DICOM och PACS

Genomförande
Kursen ges på distans och litteraturen skall läsas in på egen hand. Introducerande föreläsningar ges via nätbaserade verktyg. Varje kursmoment avslutas med hemuppgifter. Samlingsdagar förekommer under kursens gång. Vid detta tillfälle ingår det antingen seminarier eller studiebesök som är obligatoriska. Kursen avslutas med gemensam presentation och opponering av ett projektarbete där olika aspekter på digital bildbehandling skall behandlas antingen genom en litteraturstudie eller genom beskrivning av ett eget utfört praktiskt arbete.  

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.


Examination
Kursmålen examineras via hemuppgifter, seminarium/laboration och en slutpresentation med opponering av ett projektarbete (i grupp eller enskilt). Dessa moment är obligatoriska. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå i röntgensjuksköterskeprogrammet. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till termin 6, kurs M0063H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4, dvs närmast föregående läsperiod.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0076 motsvarar kursen E0014E

Examinator
Niklas Lehto

Övergångsbestämmelser
Kursen M0076H motsvarar kursen E0014E

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Dokument framtagna av ansvariga lärare.

Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderade alternativ för de som vill få mer bredd:
Carlton, R.R. & Adler, A.M. (2013). Principles of radiographic imaging: an art and a science. (5th ed.) Clifton Park, NY: Delmar, Cengage Learning.
Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (2006). Jacobsons Medicin och teknik. (5., [rev. och omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Inlämningsuppgifter4.0U G VG
0005Projektarbete med seminarium2.5U G VG
0006Laboration1.0U G#