Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi II med inriktning mot fysioterapi 7,5 högskolepoäng

Medical Science Anatomy/Physiology II in position to Physiotherapy
Grundnivå, M0077H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Eller: Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 1. Redogöra för hur de olika organsystemen samverkar 
 2. Redogöra för skelettmuskelns anatomi och fysiologi 
 3. Redogöra för fysiologiska smärtmekanismer och beskriva dess relation till fysisk aktivitet 
 4. Redogöra för andningsorganens och cirkulationsorganens anatomi och fysiologi och beskriva dess betydelse för människans aktivitet 
 5. Redogöra för normala arbetsfysiologiska funktioner och näringsbehov och beskriva hur de relaterar till olika nivåer av fysisk belastning 
 6. Redogöra för fysiologiska skillnader vid olika åldrar och mellan män och kvinnor samt fysiologiska förändringar under livsspannet 
 7. Redogöra för de inre organens anatomi och näringshanteringen 
 8. Värdera sin egen kunskap och identifiera behov av kunskapsutveckling 
De förvärvade kunskaperna utgör en grund för kommande kurser i utbildningen till fysioterapeut.

Kursinnehåll
 • Muskelfysiologi 
 • Smärtfysiologi 
 • Andningsorganen 
 • Cirkulationsorganen inkl. lymfsystemet och immunologi
 • Arbetsfysiologi 
 • Inre organens anatomi-fysiologi:
  - mag-tarmkanalen, lever
  - njurar, binjurar, mjälte och urinvägar
  - näringsfysiologi

Genomförande
Formerna för undervisning är individuellt arbete i form av inläsning av litteratur och arbetsmaterial, föreläsningar, samverkan i grupp och laborationer. Dissektion av hjärtslag (från gris) Laborationerna utgör obligatoriska moment

Examination
Kursens mål examineras genom  praktiska övningar, seminarier och skriftliga individuella tentamen på delmomenten. Vid examinationerna eftersträvas  kunskaper som är relaterade till det framtida yrket som fysioterapeut. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar M0025H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0077H motsvarar kursen M0025H

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abrahamsson, Andersson & Nilsson (red)..(2013). Näringslära för högskolan. Liber AB.
Bojsen-Möller, F (2000 eller senare). Rörelseapparatens anatomi. Liber, Stockholm.
Feneis, H. (2006 eller senare). Anatomisk bildordbok (5:e uppl). Stockholm: Almqvist & Wiksell, Medicin Liber
Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M. & Lundeberg, T. (2012). Fysiologi. (5., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen muskelfysiologiU G VG *1.00ObligatoriskH14
0002Skriftlig tentamen smärtfysiologiU G VG *1.00ObligatoriskH14
0005Seminarium i Näringsfysiologi och arbetsfysiologiU G#2.00ObligatoriskH14
0008Skriftlig tentamen cirkulation, respiration och bukorganU G VG *2.50ObligatoriskH17
0009Laboration puls, blodtryck, palpationU G#1.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18