KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi I 7,5 högskolepoäng

Medical Science Pathophysiology I in position to physiotherapy
Grundnivå, M0078H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom Anatomi och fysiologi (M0024H/M0080H, M0025H/M0077H)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling inklusive farmakologi (, komplikationer och prognos vid vanligt förekommande internmedicinska, , kirurgiska (inklusive onkologi) samt ortopediska sjukdomar.
 • beskriva hur ålder och kön kan påverka sjukdom och behandling
 • sätta sina kunskaper utifrån ett större samhälleligt och ett medicinskt folkhälsoperspektiv för att kunna medverka i ett hälso-befrämjande arbete.
 • genomföra och tillämpa grundläggande hjärt- lungräddning värdera sin kunskap och sitt behov av kunskapsutveckling inom respektive område
Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna arbeta som fysioterapeut.

Kursinnehåll
 • Allmän kirurgi,
 • Endokrinologi
 • Farmakologi
 • Gynekologi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hjärt- lungräddning
 • Internmedicinska sjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Reumatiska sjukdomar

Genomförande
Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds material och diskussionsforum via LTU:s LMS-system Canvas. Seminarier och laborationer är obligatoriska

Examination
Målen examineras enligt nedanstående provuppsättning. Vid  examinationerna efterfrågas kunskaper som är relevanta till det framtida yrket. Vid seminarierna ska studenten visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om sjukdomar i verklighetsrelaterade vårdsituationer.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar M0035H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0078H motsvarar kursen M0035H

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lindén, B., Hagstedt, B. & Khalid, M. (2011). Ortopedi i primärvård. (5., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Eller annan likvärdig litteratur

Artiklar och rapporter tillkommer.

* Litteratur som används i flera kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen Ortopedi och HandkirurgiU G VG *2.50ObligatoriskH14
0004Seminarium i hjärt och kärlsjukdomar, endokrinologiU G#1.50ObligatoriskH14
0008Seminarium i LungmedicinU G#0.50ObligatoriskH15
0009Seminarium i ReumatologiU G#0.50ObligatoriskH15
0010Praktisk examination i HLRU G#0.30ObligatoriskH20
0011Skriftlig tentamen i medicinska och kirurgiska sjukdomarU G VG *2.20ObligatoriskH20