Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi I 7,5 högskolepoäng

Medical Science Pathophysiology I in position to physiotherapy
Grundnivå, M0078H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper inom Anatomi och fysiologi (M0024H/M0080H, M0025H/M0077H)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling inklusive farmakologi (, komplikationer och prognos vid vanligt förekommande internmedicinska, , kirurgiska (inklusive onkologi) samt ortopediska sjukdomar.
 • beskriva hur ålder och kön kan påverka sjukdom och behandling
 • sätta sina kunskaper utifrån ett större samhälleligt och ett medicinskt folkhälsoperspektiv för att kunna medverka i ett hälso-befrämjande arbete.
 • genomföra och tillämpa grundläggande hjärt- lungräddning värdera sin kunskap och sitt behov av kunskapsutveckling inom respektive område
Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna arbeta som fysioterapeut.

Kursinnehåll
 • Allmän kirurgi,
 • Endokrinologi
 • Farmakologi
 • Gynekologi
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hjärt- lungräddning
 • Internmedicinska sjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Reumatiska sjukdomar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds material och diskussionsforum via LTU:s LMS-system Canvas. Seminarier och laborationer är obligatoriska

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Målen examineras enligt nedanstående provuppsättning. Vid  examinationerna efterfrågas kunskaper som är relevanta till det framtida yrket. Vid seminarierna ska studenten visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om sjukdomar i verklighetsrelaterade vårdsituationer.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar M0035H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0078H motsvarar kursen M0035H

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
* Ericson, T. & Lind, M. (red.) (2020). Medicinska sjukdomar. (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur. Eller senaste upplagan.
Lindén, B., Hagstedt, B. & Khalid, M. (2011). Ortopedi i primärvård. (5., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Eller annan likvärdig litteratur.

Artiklar och rapporter tillkommer.

* Litteratur som används i flera kurser

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen Ortopedi och HandkirurgiU G VG *2.50ObligatoriskH14
0004Seminarium i hjärt och kärlsjukdomar, endokrinologiU G#1.50ObligatoriskH14
0008Seminarium i LungmedicinU G#0.50ObligatoriskH15
0009Seminarium i ReumatologiU G#0.50ObligatoriskH15
0010Praktisk examination i HLRU G#0.30ObligatoriskH20
0011Skriftlig tentamen i medicinska och kirurgiska sjukdomarU G VG *2.20ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-15