Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot fysioterapi II 7,5 högskolepoäng

Medical Science Pathophysiology II in position to physiotherapy
Grundnivå, M0079H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande Anatomi och fysiologi (M0024H/M0080H, M0025H/M0077H)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för etiologi, epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling, komplikationer och prognos vid vanligt förekommande neurologiska, psykiatriska, geriatriska samt barnneurologiska tillstånd
 • redogöra för hjärnans strukturer, hjärnfunktioner, perception samt minnesfunktioner
 • beskriva ålderns och genus´ betydelse för sjuklighet och behandling
 • sätta sina kunskaper utifrån ett större samhälleligt och ett medicinskt folkhälsoperspektiv för att kunna medverka i ett hälso-befrämjande arbete
 • tillämpa basala hygienrutiner i sin yrkesutövning
 • värdera sin kunskap och sitt behov av kunskapsutveckling inom respektive områden

Dessa kunskaper utgör en grund för kommande kurser och är en förutsättning för att kunna arbeta som fysioterapeut.

Kursinnehåll
 • Neurologi 
 • Neuropsykologi
 • Psykiatri
 • Geriatrik
 • Barnneurologi
 • Vårdhygien

Genomförande
Undervisningsformerna varierar med egna studier, individuellt arbete eller samverkan i grupp och föreläsningar. Studierna genomförs med hjälp av detaljerade mål och anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för de egna studierna erbjuds material och diskussionsforum via LTU:s LMS-system Canvas.

Seminarier och laborationer är obligatoriska


Examination
Målen examineras i enligt nedanstående provuppsättning. Vid examinationerna efterfrågas kunskaper som är relevanta till det framtida yrket. Vid seminarierna ska studenten visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om sjukdomar i verklighetsrelaterade vårdsituationer.

Alternativa examensformer kan förekomma


Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen M0079H motsvarar kursen M0036H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0079H motsvarar kursen M0036H

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (2019). Klinisk psykiatri. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Dehlin, O. & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. (3., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lagerkvist, B. & Lindgren, C. (red.) (2012). Barn med funktionsnedsättning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nyman, H. & Bartfai, A. (red.) (2014). Klinisk neuropsykologi. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

www.vardhandboken.se

Artiklar och rapporter tillkommer.
* Litteraturen har använts i tidigare kurser.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen i neurologiU G VG *2.00ObligatoriskH14
0002Skriftlig tentamen i neuropsykologiU G VG *1.00ObligatoriskH14
0003Skriftlig tentamen BarnneurologiU G VG *1.50ObligatoriskH14
0004Seminarium i geriatrikU G#1.00ObligatoriskH14
0005Seminarium i psykiatriU G#1.50ObligatoriskH14
0006Laboration i vårdhygienU G#0.50ObligatoriskH14

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Inst för Hälsovetenskap 2014-06-29

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-08-19