Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Diabetes 7,5 Högskolepoäng

Diabetes
Grundnivå, M0081H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt sjuksköterske, -fysioterapeut,- eller arbetsterapeutexamen eller annan jämförbar medellång vårdutbildning.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
S tudenten ska efter genomgången kurs ha inhämtat kunskaper om diabetes och kunna tillämpa individuella vård- och behandlingsstrategier i Diabetes för barn och vuxna som har diabetes, i nuet och inför framtiden, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning.

Kursinnehåll
  • Diabetes mellitus: fysiologi och patofysiologi
  • Behandlingsprinciper  
  • Diabetes hos barn och ungdom
  • Diabetes i samband med graviditet
  • Akuta och sena komplikationer
  • Förskrivning av hjälpmedel vid diabetes

Genomförande
För att nå kunskapsmålen ska studenten självständigt, genom gruppsamverkan samt med stöd av litteraturen arbeta enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för litteraturstudierna erbjuds studenten nätbaserade föreläsningar via fronter. eller via nätet genom Adobe connect där kunskapen fördjupas genom föreläsningar och diskussioner med specialister inom området.

Examination
För att visa att målen uppnåtts examineras studenten genom individuell skriftlig tentamen via nätet.

Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning. Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skafjeld,A &Graue,M.(2013) Diabetes –Förebyggande arbete, behandling och uppföljning( 2:a rev. Uppl) .) Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen (2010) Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus.
Version för hälso- och sjukvårdspersonal. Stockholm: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (2010) Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus.
Information för dig som har diabetes. Stockholm: Socialstyrelsen

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell elektronisk tentamen7.5U G VG

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen om hälsovetenskap 2014-10-27