Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Medicinsk vetenskap, Medicinska och kirurgiska sjukdomar 7,5 Högskolepoäng

Medical Science, Medicine and Surgery
Grundnivå, M0082H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Redogöra för etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid de vanligast förekommande sjukdomarna i kursen. Speciellt fokus ska ligga på folk- och livsstilssjukdomar och sådana tillstånd som är speciellt intressanta, känsliga eller föremål för omfattande intresse i samhället. Dessa kunskaper utgör en grund för kommande VFU- och yrkesspecifika kurser samt är en förutsättning för den kommande yrkesprofessionen som sjuksköterska. De är också en förutsättning för att kunna ge en trygg och patientsäker omvårdnad.

Kursinnehåll
  • Cirkulationsorganens sjukdomar
  • Endokrinologiska sjukdomar
  • Andningsorganens sjukdomar
  • Mag-tarmkanalens sjukdomar
  • Autonoma nervsystemets farmakologi
  • Klinisk kemi inklusive blodsjukdomar
  • Farmakologisk smärtbehandling
  • Onkologi

Genomförande
Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot sjuksköterskeprofessionen. Lärandet sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, medicinsk simulering och laborationer. Inom alla undervisningsformer betonas stödjandet och främjandet av studentens självständiga kunskapshämtande samt lärarens roll som vägledare i detta sammanhang.

Examination
Innehållet examineras i form av skriftlig individuell tentamen, individuell digital tentamen samt medicinsk simulering. De skriftliga tentamensfrågorna formuleras på ett sådant sätt att studentens förmåga att tillämpa sina kunskaper i verklighetsrelaterade vårdsituationer efterfrågas.
Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter M0073H, M0049H.

Examinator
Johanna Sundbaum

Övergångsbestämmelser
Kursen M0082H motsvarar kursen M0073H

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjuväng, A. (2014). Klinisk kemi och klinisk fysiologi: analyser och undersökningar. (4. [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Grefberg, N. (red.) (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. 5., [rev] uppl.) Stockholm: Liber.
Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5., [rev. och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
* Lindskog, B.I. (2008). Medicinsk terminologi. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska.
* Nilbert, M. (2013). Klinisk onkologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
* Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Norrbrink, C. (2014). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
* Wheelan, S.A. (2013). Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurs.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen autonoma nervsystemets farmakologi1.0TG U G VG
0002Skriftlig tentamen klinisk kemi, blod och blodsjukdomar1.0TG U G VG
0003Skriftlig tentamen mag- och tarmkanalens sjukdomar1.0TG U G VG
0004Skriftlig tentamen farmakologisk smärtbehandling0.6TG U G VG
0007Skriftlig tentamen endokrinologi1.0TG U G VG
0008Digital tentamen onkologi0.5TG U G#
0011Simulering0.6TG U G#
0012Skriftlig tentamen cirkulations- och andningsorganens sjukd.1.8TG U G VG

Kursplanen fastställd
av Mai Lindström, prefekt 2014-11-11

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15