KURSPLAN

Diabetes-/Patientutbildning/Vårdpedagogik 7,5 Högskolepoäng

Diabetes/Patient Education/Health Education
Grundnivå, M0084H
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2015-01-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Examen från sjuksköterske-, fysioterapeut-, arbetsterapeututbildning eller annan jämförbar medellång vårdutbildning.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs ha inhämtat pedagogiska kunskaper  i syfte att kunna planera och genomföra grupputbildning i Diabetes för barn och vuxna som har diabetes, i nuet och inför framtiden, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning.

Kursinnehåll
  • Patientutbildning
  • Vårdpedagogik
  • Pedagogiska teorier
  • Kommunikationsteorier
  • Transkulturell kommunikation
  • Didaktik
  • Metoder för beteendeförändring
  • Att leva med diabetes

Genomförande
För att nå kunskapsmålen ska studenten självständigt, genom gruppsamverkan samt med stöd av litteraturen arbeta enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för litteraturstudierna erbjuds studenten nätbaserade föreläsningar via fronter. eller via nätet genom Adobe connect där kunskapen fördjupas genom föreläsningar och diskussioner med specialister inom området.

Examination
För att visa att målen uppnåtts examineras studenten via inlämningsuppgifter och seminarium via nätet.

Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning. Studiehandlednings finns i kursrummet i Fronter.

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skafjeld,A &Graue,M.(2013) Diabetes –Förebyggande arbete, behandling och uppföljning( 2:a rev. Uppl) .) Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Grupp/individuell hemtentamen Pedagogiska termer0.3U G#
0002Seminarium Pedagogik/Patientutbildning i grupp5.0U G#
0003Individuell hemtentamen Pedagogik/Artikelgranskning2.0U G#
0004Seminarium workshop obligatoriskt0.2U G#