Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi, grundkurs I 7,5 Högskolepoäng

Radiography, basic course I
Grundnivå, M0085H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
 • Förklara de centrala begreppen inom huvudområdet radiografi
 • Beskriva röntgensjuksköterskans profession, kompetens och yrkesutveckling
 • Redogöra för relevanta lagar och författningar med fokus på patientsäkerhet
 • Redogöra för etiska teorier, begrepp och principer med betydelsen för radiografi
 • Ha kännedom om teamsamverkan mellan olika professioner i vårdkedjan
 • Genomföra informationssökning och tillämpa korrekt referenshantering

Kursinnehåll
 • Radiografi som huvudområde för röntgensjuksköterskan
 • Röntgensjuksköterskans profession, kompetens och ansvarsområde
 • Orientering inom den radiologiska verksamheten
 • Patientsäkerhet, lagar och författningar
 • Etiska teorier, begrepp och principer med betydelsen för radiografi
 • Teamarbete
 • Grundläggande vetenskaplig skolning och informationssökning
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, seminarier med skriftlig och muntlig presentation samt VFU. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i informationssökning, seminarier och VFU är obligatoriskt. Undervisning och examinationer genomförs via distansöverbryggande teknik eller på campus. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Kunskaperna examineras och bedöms genom inlämningsuppgifter individuellt och/eller i grupp och seminarium.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurs M0067H. 


Denna kurs skall vara godkänd innan du kan antas till kursen M0057H. Alla examinationsmoment skall vara klara senast i samband med omtentamenstillfället i läsperiod 4. dvs närmast föregående läsperiod.

Övergångsbestämmelser
Kurs M0085H motsvarar kurs O0055H.

Examinator
Johan Kruse

Övergångsbestämmelser
Kursen M0085H motsvarar kursen O0055H

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt.
Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB.
Raadu, G. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård.
Stockholm: Liber.
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB.

(Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)

Förteckning över artiklar finns i webbaserade kursrummet.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges I studiehandledningen

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier3.0TG U G VG
0002Inlämningsuppgifter2.5TG U G VG
0003Informationssökning0.5TG U G#
0004Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)1.5TG U G#

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15