Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi - bildgivande system och metoder 15 högskolepoäng

Radiography - imaging systems and methods
Grundnivå, M0089H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: M0085H Radiografi, grundkurs I M0086H Radiografi, grundkurs II M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0050H Strålningslära och radiologiska modaliteter M0067H Omvårdnadshandlingar med inriktning mot radiografi M0066H Omvårdnadstekniker med inriktning mot radiografi M0029H Medicinsk vetenskap: Mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar M0070H Allmän farmakologi, kontrastmedel och läkemedelsberäkning M0088H Medicinsk vetenskap - fördjupad anatomi och sjukdomslära


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha goda kunskaper om radiografins bildgivande system och metoder, vilket innebär att studenten ska kunna:  
 • Redogöra för olika typer av diagnostiska modaliteter och deras huvudsakliga användningsområden
 • Redogöra för strålskydd och säkerhetsaspekter kring olika diagnostiska modaliteter
 • Förklara hur en digital bild framställs, bearbetas och lagras
 • Förstå de grundläggande principerna för projektionslära
 • Beskriva projektioner och bildkriterier vid enklare röntgenundersökningar
 • Visa förmåga att förstå och tolka en röntgenremiss
 • Beskriva hur olika exponeringsparametrar påverkar bildkvaliteten

Kursinnehåll
 • Diagnostiska modaliteter inom radiologi
 • Projektionslära
 • Digital bildhantering
 • RIS, DICOM och PACS
 • Strålskydd och patientsäkerhet

Genomförande
Kursen erbjuder studenterna introducerande föreläsningar i de olika delarna för att nå kursens mål. Föreläsningarna sker dels på campus eller via distansöverbryggande teknik. Studenterna inhämtar även kunskaper och tränas för att nå kursmålen via obligatoriska laborationer/seminarier. Under kursen arbetar studenterna både individuellt och i grupp för att utveckla sina kunskaper. Andra undervisningsformer kan förekomma.

Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskans profession.


Examination
Examination sker såväl individuellt som i grupp. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen är en sammanslagning av delar av kurserna M0069H, M0051H och M0076H.

Examinator
Veronica Jönsson

Övergångsbestämmelser
Kursen M0089H motsvarar kursen M0051H

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bontrager, K.L. & Lampignano, J.P. (2010). Bontrager's handbook of radiographic positioning and techniques. (7. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (2013). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. (8. ed.) St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby
Hietala,S-O. &Åhlström Riklund, K.(red.)(2013). Nuklearmedicin. (2.uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Jacobsons, B. (2006). Medicin och teknik. (5., [rev. och omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001SeminariumU G#3.00ObligatoriskH17
0002InlämningsuppgifterU G VG *5.00ObligatoriskH17
0003LaborationerU G#3.00ObligatoriskH17
0004Individuell tentamenU G VG *4.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-08