Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Farmakologi och läkemedelsberäkning 3 högskolepoäng

Pharmacology and Pharmaceutical Calculation
Grundnivå, M0092H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse 
 • redogöra för grundläggande farmakodynamik
 • redogöra för läkemedelsformer och administreringssätt
 • redogöra för läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar
 • redogöra för aktuella lagar och författningar inom området

Färdighet och förmåga  
 • tillämpa relevanta lagar och författningar
 • tillämpa FASS för att säkerställa rätt läkemedelshantering
 • tillämpa läkemedelsberäkning vid olika administreringsformer
 • tillämpa biverkningsrapportering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera rimligheten i läkemedelsadministrering och beräkning i förhållande till
  tillstånd, ålder, kön och vikt
 • reflektera över och värdera läkemedels påverkan på miljö och naturresurser

Kursinnehåll
Farmakologi:
 • farmakokinetik och farmakodynamik
 • biverkningsmekanismer och interaktionsmekanismer
 • administrering och dosering av läkemedel
 • lagar och författningar som styr läkemedelshantering
 • risker och kvalitetsaspekter vid läkemedelshantering, läkemedelsbehandling
 • hållbar utveckling

Läkemedelsberäkning: 
 • enheter och enhetsbyten
 • beräkning av dos, verksam substans och styrka
 • beräkning av spädning, infusionshastighet och infusionstid

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt .För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. För momentet läkemedelsberäkning krävs 100% rätt. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor. Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurserna O0100H och O0101H på termin 2 av programmet samt det teoretiska och praktiska slutprovet.

Examinator
Johanna Sundbaum

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lindskog, B.I. (senaste upplagan). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur.
*Lindh, M. & Sahlqvist, L. (senaste upplagan). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.
Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (senaste upplagan). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur.
Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.

*Litteratur har använts tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001LäkemedelsberäkningU G#0.50ObligatoriskV18
0002LäkemedelshanteringU G#1.00ObligatoriskV18
0003FarmakologiU G#1.50ObligatoriskV18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21