Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggande medicinsk vetenskap 15 högskolepoäng

Fundamental in Medical Science
Grundnivå, M0094H
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap i anatomi, fysiologi och immunologi för att kunna förstå symptom som uppkommer vid olika sjukdomstillstånd och vad det kan innebära för patienten. Genom kunskap om olika typer av patogener (som bakterier, virus och svamp) och deras smittvägar, samt de sjukdomar de kan orsaka tillägnar sig studenten en god förståelse för betydelsen av olika diagnostiska metoder och behandlingar. Studenten ska kunna förklara, motivera och utföra preventiv och säker vård som minskar risker för spridning av smittämnen.

Moment 1: Anatomi

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna beskriva:
Medicinsk och anatomisk terminologi
Rörelseorganens anatomi
Neuroanatomi
Organanatomi 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara:
Cellens uppbyggnad och funktion
Betydelsen av olika typer av vävnader för kroppens uppbyggnad och funktion 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Palpera fram och lokalisera viktiga anatomiska strukturer för att kunna ge injektioner och utföra provtagning/undersökningar på ett adekvat och patientsäkert sätt 

Moment 2: Fysiologi

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara:
Grundläggande fysiologiska processer
Fysiologiska funktioner i kroppens olika organsystem som rörelseapparaten, mag-tarmkanalen, njurar och urinvägar, andningsorganen, hjärtat och cirkulation, nervsystemet, endokrina systemet, sinnesorganen, fortplantningsorganen
Smärtfysiologi 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
På ett korrekt sätt med, och utan, medicintekniska hjälpmedel kunna mäta och värdera patientens ventilationsförmåga, cirkulation och elimination
Förklara betydelsen och tillämpa bedömning av de olika komponenterna i A-E omhändertagandet
På ett korrekt sätt mäta, bedöma och värdera puls och blodtryck samt förstå dess felkällor
På ett korrekt sätt koppla ett EKG och förstå dess felkällor
På ett korrekt sätt utföra vuxen Hjärt-Lungräddning  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Värdera de olika funktionerna hos organsystemen i kroppen för att förstå hur dessa påverkas vid sjukdom
Reflektera över den egna professionens ansvarsområde och identifiera etiska problem relaterat till akuta situationer i relation till principetik
Reflektera över ovanstående färdigheter i relation till intersektionalitet 
 

Moment 3: Immunologi och Mikrobiologi

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara:
Det specifika och ospecifika immunförsvarets funktioner
Den inflammatoriska processen och hur den kan yttra sig hos patienten vid olika typer av sjukdomstillstånd
Hur bakterier är uppbyggda, fungerar och vad som har betydelse för hur de förökar sig
Vad som är karaktäristiskt för olika virustyper
Hur svampinfektioner yttrar sig hos människor 

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Förstå betydelsen av och kunna genomföra korrekt provtagning och provhantering för att den mikrobiologiska diagnostiken ska vara säker ur ett patient och personalperspektiv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
Reflektera över risker för patienter med nedsatt immunförsvar för att kunna tillämpa en säker vård 
 

Moment 4: Vårdhygien

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna förklara:
Vårdrelaterade infektioner och dess konsekvenser för individ och samhälle
Basala hygienrutiner och dess tillämpningar utifrån olika kontext
Olika typer av renhetsgrader, hur dessa uppnås och bibehålls
Regler för arbetsdräkt och skyddsutrustning samt hur, när och varför användning är aktuell
Avfallshantering inom hälso- och sjukvård
Hur man med olika vårdformer kan minska risk för infektionssjukdom  

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna tillämpa:
Adekvat handhygien och basala hygienrutiner anpassat till den kliniska situationen
Ren, aseptisk och steril rutin/teknik
Korrekt arbetssätt i desinfektionsrummet
Hantering av sjukvårdens avfall 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Förklara de basala hygienrutinernas betydelse och kunna tillämpa kunskapen i den kliniska situationen för att uppnå en säker vård och en hållbar utveckling för individ och samhälle

Kursinnehåll

Moment 1: Anatomi
Moment 2: Fysiologi
Moment 3: Immunologi och Mikrobiologi
Moment 4: Vårdhygien

Medicinsk och anatomisk terminologi
Cellbiologi och histologi
Rörelseorganens anatomi
Neuroanatomi
Organanatomi
Organfysiologi
Neurofysiologi
Smärtfysiologi
Muskelfysiologi
Immunologi
Mikrobiologi
Vårdhygien
Vuxen hjärt-lungräddning
Simulering och metodövningar
Etik
Lagar och författningar 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, laborationer och seminarier med muntlig presentation. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med individuell skriftlig tentamen och seminarium.
För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Examinator
Johan Kruse

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4
Ericson, E., & Ericson, T. (Senaste uppl.). Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi,
vårdhygien. Stockholm: Liber.
Lindh, M., & Sahlqvist, L. (Senaste upplag.). Säker vård: att förebygga skador och felbehandlingar
inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & Kultur.
Lindskog, B.I., & Andrén‐Sandberg, Å. (Senaste upplag.). Medicinsk terminologi. Stockholm:
Norstedts Akademiska.
Sand, O. (Senaste upplag.). Människokroppen: fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber.
Socialstyrelsen. Att förebygga vårdrelaterade infektioner [Elektronisk resurs]: ett
kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen.
Vigué‐Martin, J., & Martín Orte, E. (Senaste upplag.). Atlas över människokroppen. Stockholm:
Liber.
Vårdhandboken [Elektronisk resurs]. Hämtad från http://www.vardhandboken.se/

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Tentamen fysiologiU G VG *6.00ObligatoriskH18
0003Tentamen mikrobiologi och immunologiU G VG *2.00ObligatoriskH18
0004LaborationerU G#1.50ObligatoriskH18
0005VårdhygienU G#1.50ObligatoriskH18
0007Tentamen anatomiU G VG *3.70ObligatoriskH20
0008Vuxen hjärt- lungräddningU G#0.30ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10