KURSPLAN

Diabetes 7,5 högskolepoäng

Diabetes
Grundnivå, M0095H
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Peter Michaelson 2020-05-19

Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämne (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sjuksköterske, -fysioterapeut,- eller arbetsterapeutexamen eller annan jämförbar medellång vårdutbildning


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs ha inhämtat fördjupade kunskaper om diabetes. Studenten ska kunna tillämpa individuella vård- och behandlingsstrategier för barn och vuxna med diabetes, med utgångspunkt i evidens och aktuell forskning.

Kursinnehåll
  • Diabetes mellitus: fysiologi och patofysiologi
  • Farmakologiska behandlingsprinciper vid diabetes
  • Diabetes hos barn och ungdom 
  • Diabetes i samband med graviditet
  • Akuta och sena komplikationer vid diabetes
  • Förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
  • Diabetestekniska hjälpmedel
  • Nationella diabetesregistret
  • Motiverande samtal

Genomförande
För att nå kunskapsmålen ska studenten självständigt, genom gruppsamverkan samt med stöd av litteraturen arbeta enligt de anvisningar som framgår av studiehandledningen. Som stöd för litteraturstudierna erbjuds studenten nätbaserade föreläsningar via kursrum Canvas och inspelade föreläsningar samt resurstid med diabetessköterska. Kursen är nätbaserad.

Examination
För att visa att målen uppnåtts examineras studenten enligt nedanstående provuppsättning. Alternativa examensformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Katarina Leijon Sundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skafjeld,A &Graue,M.(2013) Diabetes –Förebyggande arbete, behandling och uppföljning( senaste upplagan.) Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen (senaste publiceringen) Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus.
Version för hälso- och sjukvårdspersonal. Stockholm: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (senaste publiceringen) Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus.
Information för dig som har diabetes. Stockholm: Socialstyrelsen
www.diabeteshandboken.se

Referenslitteratur (ej obligatorisk):
Carl-David Agardh, Christian Berne (senaste upplagan) Diabetes

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuell elektronisk tentamenU G VG7.50ObligatoriskH18