Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjukdomslära I inriktning radiografi 7,5 högskolepoäng

Clinical pathology I specialisation radiography
Grundnivå, M0096H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Medicinsk vetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Förklara grundläggande immunologi och mikrobiologi
 • Känna till verksamhet för vårdhygien och smittskydd
 • Tillämpa basala hygienrutiner
 • Beskriva vårdrelaterade infektioner och samhällsspridda infektionssjukdomar av betydelse för röntgensjuksköterskans profession
 • Reflektera över risker för patienter med nedsatt immunförsvar, för att kunna tillämpa en säker vård
 • Förklara intersektionella faktorers och miljöns betydelse för individers hälsa/ohälsa
 • Förklara bakomliggande etiologi, patofysiologi och symtom för sjukdomstillstånd i hela livsspannet
 • Beskriva utredning och behandling av patienter vid misstanke om olika sjukdomar
 • Identifiera alternativa diagnoser i förhållande till medicinsk bilddiagnostik

Kursinnehåll

 • Grundläggande mikrobiolog
 • Immunologi
 • Folkhälsa
 • Vårdhygieniskt arbetssätt, där bland annat basala hygienrutiner, mikrobiologiska renhetsgrader samt avfallshantering ingår
 • Smitta, smittspridning och metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner
 • Infektionssjukdomar
 • Lungsjukdomar
 • Ortopedi
 • Reumatologi
 • Klinisk bedömning
 • Översikt av bilddiagnostik kopplad till olika sjukdomar

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, laborationer, simuleringar och seminarier. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras och bedöms genom inlämningsuppgifter individuellt och/eller i grupp, seminarium och tentamen. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen

Övrigt
Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen.

Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kursen M0096H motsvarar kursen M0086H.


Examinator
Johan Kruse

Övergångsbestämmelser
Kursen M0096H motsvarar kursen M0086H

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aspelin, P. & Pettersson, H. (Senaste uppl.). Radiologi. Lund: Studentlitteratur
Ericson, E., & Ericson, T. (Senaste uppl.). Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi,
vårdhygien. Stockholm: Liber.
Grefberg, N. (red.) (Senaste uppl.). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. 5., [rev] uppl.) Stockholm: Liber.
Järhult, J. & Offenbartl, K. (Senaste uppl.). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5., [rev. och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.
Lindskog, B.I. (Senaste uppl.). Medicinsk terminologi. (5., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts Akademiska

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Examination i vårdhygienU G#1.50ObligatoriskV20
0003SimuleringU G#0.50ObligatoriskV20
0004Seminarium bilddiagnostikU G#0.50ObligatoriskV20
0005Seminarium folkhälsaU G#0.50ObligatoriskV20
0007Tentamen sjukdomsläraU G VG4.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-16