KURSPLAN

Radiografi I 7,5 högskolepoäng

Radiography I
Grundnivå, M0099H
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten:
 
 • Förklara de centrala begreppen inom huvudområdet radiografi
 • Beskriva röntgensjuksköterskans profession, kompetens och yrkesutveckling
 • Redogöra för etiska teorier, begrepp och principer med betydelsen för röntgensjuksköterskan
 • Redogöra för relevanta lagar och författningar med betydelse för röntgensjuksköterskan
 • Ha kännedom om teamsamverkan mellan olika professioner i vårdkedjan
 • Genomföra informationssökning och tillämpa korrekt referenshantering 

Kursinnehåll
 • Radiografi som huvudområde för röntgensjuksköterskan
 • Röntgensjuksköterskans profession, kompetens och ansvarsområde
 • Orientering inom den radiologiska verksamheten
 • Patientsäkerhet, lagar och författningar
 • Etiska teorier, begrepp och principer med betydelsen för radiografi
 • Grundläggande vetenskaplig skolning och informationssökning
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, gruppdiskussioner, seminarier samt VFU. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i workshop, seminarier och VFU är obligatoriskt. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Kursens mål examineras och bedöms genom inlämningsuppgifter individuellt och/eller i grupp, seminarium och VFU. 

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.


Övrigt
VFU i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU i nästkommande VFU-kurs M0100H.
 
Denna kurs ska vara godkänd innan du kan antas till kursen Radiografi med inriktning konventionell röntgen.

Denna kurs, innefattar moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 


Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2021 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen. 

Kurs M0099H motsvarar M0085H


Examinator
Johan Kruse

Övergångsbestämmelser
Kursen M0099H motsvarar kursen M0085H

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (senaste upplaga) Omvårdnadens grunder Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur
Henricson, M. (red.) (senaste upplaga). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB.
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplaga). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB.

Förteckning över obligatoriska artiklar anges i kursrummet.

Referenslitteratur:
Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.) (senaste upplaga). Radiologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Heise Löwgren, C. (red.) (senaste upplaga). Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i kursrummet.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#1.50ObligatoriskV21
0002InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskV21
0003SeminarierU G#3.50ObligatoriskV21