Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Radiografi III 15 högskolepoäng

Radiography III
Grundnivå, M0100H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Radiologi
Ämnesgrupp (SCB)
Medicin

Behörighet

Grundläggande behörighet samt M0098H/M0026H Medicinsk vetenskap Anatomi och Fysiologi inriktning radiologi M0096H Sjukdomslära I inriktning radiografi M0099H/M0085H Radiografi, grundkurs I M0097H Radiografi II


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Identifiera individuella behov av omvårdnad
 • Beskriva, tillämpa och värdera omvårdnadsinterventioner som vilar på humanistisk värdegrund med stöd av kompetensbeskrivningen samt yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor
 • Tillämpa patientsäkerhet och trygghet i samband med radiologiska undersökningar
 • Tillämpa god kommunikation och information i samband med radiologiska undersökningar
 • Ha kunskap om våld i nära relationer
 • Förklara hur hälsa och ohälsa kan påverkas ur ett jämlikt- och jämställdhetsperspektiv
 • Reflektera över betydelsen av ett evidensbaserat förhållningssätt inom vården
 • Tillämpa relevanta lagar och författningar

Kursinnehåll
 •         Hälsa/ohälsa
 •         Omvårdnadshandlingar
 •         Omvårdnadstekniker
 •         Kommunikation och bemötande
 •         Våld i nära relationer
 •         Jämställdhet
 •         Förflyttningsteknik
 •         Simulering
 •         Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter, laborationer, seminarier med skriftlig och muntlig presentation samt VFU. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer, seminarier och VFU är obligatoriskt. Innehållet i kursens moment och dess undervisningsformer är specifikt inriktade mot röntgensjuksköterskeprofessionen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras och bedöms genom inlämningsuppgifter individuellt och/eller i grupp, seminarium och VFU. 

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1. 

För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.


Övrigt
VFU-momentet i denna kurs måste vara godkänd för att få göra VFU-moment i nästkommande i kursen M0103H.

Denna kurs ska även vara godkänd innan du antas till kurs Radiografi med inriktning mot konventionell röntgen M0106H.

Denna kurs, innefattar moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av   Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning   enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från vårterminen 2020 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan.

Om en kurs har upphört eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen. 

Kurs M0100H motsvarar M0066H och M0067H


Examinator
Ulrica Strömbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Boman, L., & Wikström, C. (senaste upplaga). Medicinsk teknik: Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur
Dahlborg, E., Lyckhage, G. & Tengelin, E. (red.) (senaste upplaga). Jämlik vård: normmedvetna perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur
Ehrlich, R.A. & Coakes, D.M. (senaste upplaga). Patient care in radiography: with an introduction to medical imaging. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby.
Fossum, B. (red.) (senaste upplaga). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplaga). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (red.) (senaste upplaga). Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Sandman, L., & Kjellström, S. (senaste upplaga). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur AB.

Referenslitteratur kan tillkomma och anges i kursrummet.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskH20
0003LaborationU G#1.50ObligatoriskH20
0006InlämningsuppgifterU G#2.50ObligatoriskH21
0007SeminariumU G#5.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-02-17